372 aan die nederzetting den naam Batavia gegeven heeft, terwijl de vier bastions var. de in de richting K. - Z. aangelegde sterkte voortaan genoemd werden Parel, Saphir, Robijn en Diamant. De op de tegenwoordige kaarten voorkomende strook gronds, geheel door water omgeven, oostwaarts door de Tjiliwong, westwaarts door de kali besar, noord- en zuidwaarts door de kanalen welke deze beide rivieren verbinden, geeft vrij wel de plaats aan van het voormalige Kasteel van Batavia met den daaromheen gelegden wal. Dat alles is thans verdwenen. Oostwaarts van den weg, die dwars door deze terreinstrook is aangelegd en die van den lateren tijd dateert, vindt men nu de werkplaatsen van de K,I. Tramweg Maatschappij en westwaarts, bij het zuidelijk verbindingskanaal, eenige pakhuizen. Den 30™ Mei 18(19 vierde men in de plaats onzer inwoning het 2o0-jarig bestaan van Batavia. Kaar mijn inzien, in verband met het voorgaande, oneigenlijk op dien datum toch werd twee en een halve eeuw vroeger door den inmiddels van de Molukken teruggekeerden Gouverneur-Generaal Koen, de hoofdstad Jacatra op den vijand ver overd en had de herinnering aan dat feit het motief tot de feest viering moeten zijn; doch dat is eene overweging die ter zake weinig afdoet en ik zal er dan ook toe overgaan om thans eene beschrijving te geven van deze op den vijand veroverde nederzetting, die, in de daarop volgende^ een en dertig jaren door de onzen versterkt, tot het einde der achttiende eeuw de hoofdvestiging heeft uitgemaakt van het Ke- derlandsch gezag in deze streken. Daartoe is het echter wenschelijk dat ik van de Zuidzijde begin, uitgaande van den tegenwoordig met den naam Glodok bestempelden passar. Wanneer men, den weg langs het Molenvliet nemende, dien passar aan de linkerhand laat en de brug over de Tijgergracht passeert, komt men in de Buiten Kieuwpoort-straat en daarmede in de voor heen als „Zuider voorstad" aangemerkte buurt. Loopt men deze tot aan de daaropvolgende brug ten einde, dan is men hier het terrein van de vroegere vesting Batavia genaderd. Het voorliggend kanaal, voorheen als de „stads buitengracht" bekend, schijnt blijkens het naambord tegenwoordig „voorrij zuid" te worden geheeten. Aan den noordelijken oever strekte zich de vestingmuur oostwaarts uit tot

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 391