375 Meester Cornelis, Rijswijk, TSToordwijk, Jacatra en de Waterplaats, van welk laatste men nog de overblijfselen ontwaart op het empla cement van de gouvernementsschool tegenover passar Glodok. Door de grondaanslibbing was de verdediging van het Is oorderfront niet meer verzekerd te achten uit den hoofdwal van vesting en kasteel, zoodat men naar den kant van de zee aan de monding der rivier tot dit doel aangelegde schanzen Dieren, 't Loo en het Westerkasteel aantrof. Ik zal deze beknopte schets van de oude vesting Batavia besluiten met het doen van eenige mededeelingen ten aanzien van de krijgs macht der Oost-Indische Compagnie gedurende den laatsten tijd van haar bestaan. Voor meerdere bijzonderheden zij het voldoende de aan dacht te vestigen op de volgende werken: Yalentijn, 4e Deel; Tijd schrift voor Nederlandsch-Indië, jaargangen 1163 en 1864; Verhan delingen van het Bataviaasch Genootschap, I en Tijdschrift voor In dische Taal, Land en Volkenkunde, IX, 3e Serie, Deel III, 1860. Van de hand van den Heer Jan Andries Duurkoop, in 1754 als kapitein uit den dienst getreden en wieu in 1776 de rang werd verleend van oud-majoor titulair der infanterie, is in het jaar 1780, toen hij eigenaar was geworden van het land Tandjong West, een rapport verschenen, waarin hij het een en ander mededeelt van het soldatenleven onder de O. I. Compagnie. Daaruit blijkt dat in de vorige eeuw de militaire dienst geheel opging in het doen van wacht, hetgeen, met het oog op de te be waken posten in verband met de sterkte van den troep, wel geen Verwondering kan baren. Die dienst was al zeer huishoudelijk in gericht eenmaal afgeëxerceerd, werd men op een der punten inge deeld en bleef daar vaak jaren achtereen. In het kasteel woonde de commandant van de militie en de konstapel-majoorop het bastion Diamant was een luitenant bescheiden, op de andere punten een vaandrig; aan iedere stadspoort een kapitein, een luitenant en twee vaandrigs en op de buitenposten, naar gelang van het gewicht der sterkte, een kapitein met een of meer officieren, een luitenant of een yaandrig. De minderen bevonden zich afwisselend op schildwacht of

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 394