28 of zakken, in afdeelingen verdeeld, gemaakt worden in plaats van de tot nog toe gebruikte ijzeren rakken 4°. de invoering van een lichtere soort van tenten is noodig; zij moeten geschikt zijn voor het gebruik in een warm klimaat en door weglating van de dubbele kap met toebehooren eveneens voor het gebruik in Afganistan of een ander koud klimaat; 5°. aan enkele aan te wijzen trein officieren moet bevoegdheid gegeven worden, zich van het gewicht der lasten te overtuigen, en die te zwaar bevonden worden te verwerpen, onder kennisgeving aan hunnen onmiddellijken chef; 6°. proeven met verduurzaamde levensmiddelen voor menschen en vee moeten genomen worden, ten einde te voren in vredestijd te kunnen bepalen, in hoeverre en voor welke veldtochten met voordeel van zulke artikelen gebruik kan gemaakt worden en op welke wijze ingeval van nood in de behoefte daaraan kan worden voorzien. Zooals reeds in het eerste gedeelte van dit opstel is gezegd, werd het rapport der commissie ingediend den 15en November 1879, dus op een tijdstip, waarop de oorlog in Afganistan in vollen gang was, groote krachtsinspanning noodig was om de zich te velde bevindende troepenafdeelingen van het noodige te voorzien en het einde van den krijg nog op verre na niet scheen te zullen aanbreken. Hoe noodzakelijk eene verandering in den bestaanden toestand dan ook toen reeds algemeen geacht werd en afdoende gebleken was, kon men wel niet anders dan voorshands afwachten wat de onder vinding verder zou leeren en inmiddels zich bezig te houden met het verzamelen van de noodige gegevens. De groote moeielijkheden, waarmede men intusschen te velde te worstelen hadde offers, welke moesten gebracht worden om die bezwaren te overwinnen; de groote uitbreiding, welke de trein daar door onderging; de beteekenis welke hij zoodoende erlangde en de ontzettende onkosten, door een en ander teweeggebracht, dat alles had er intusschen toe geleid gedurende het 2e gedeelte van denAf- gaanschen oorlog den geheelen treindienst te velde te stellen onder het opperbeheer van een luitenant-generaal, met den titel van comp-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 39