381 samengedrukt, welke zich daarna weder ontspant en het stuk zijne vorige plaats doet innemen. De schijf heeft geene doode punten; dit is proef ondervindelijk aangetoond in eene voordracht voor HH. officieren te Grave. De kogel slaat zich plat tegen de schijf en valt voor deze neder of wijkt, langs het getroffen deel schuivende, schuin, in de richting van den kogelvanger, uit; een en ander is afhankelijk van de sterkte der veeren. Te Grave is met een verkleind model aangetoond, dat zelfs hardlooden kogels zich plat slaan en onmiddellijk voor de schijf nedervallen. Het stuk, dat getroffen wordt, brengt een electrisch of automatisch seintoestel in werking, waardoor de aanwijzing der schoten of in den observatiepost of onmiddellijk bij den schutter plaats heeft. De schijf is uit de volgende hoofddeelen samengesteld: A. Het voorvlak. B. Het U-ijzer. C. Het mechanisme. D. Het voet stuk. B. Het seintoestel. Het voorvlak. De deelen van het voorvlak zijn vervaardigd van ijzer-, staal- of pant serplaat. De stof in het algemeen staat ten nauwste in verband met de soort van vuurwapen, het te bezigen projectiel, de lading en den afstand waar op geschoten wordt. De grootte der schijf en die der deelen hangt af: 1°. van het te bezigen vuurwapen. 2°. Van de spreiding der kogels. 3°. Van de plaats, waar de stukken zijn gelegen. 4°. Van de meerdere of mindere nauwkeurigheid der aanwijzing. Tot opheldering van punt 4 diene, dat de stukken van een concours- schijf kleiner zullen moeten zijn, dan die van een infanterie-schijf. Het U-ijzer. De vorm van de U, zoowel als de afmetingen van het ijzer hangen van de grootte en de verdeeling der schijf af. Bij concours-schijven zullen bij voorbeeld cirkelvormige U-ijzers worden gebezigd. Het mechanisme. Stelt men zich de roos van onze infanterie-schijf voor (straal 1,25 dM.)^ door een verticale middellijn verdeeld in 2 deelen. Achter elk dier stukken zijn op ongelijke hoogte twee stangen aangebracht, die elkander zoodanig kruisen, dat het uiteinde der stang, bevestigd aan het rechterstuk, zich achter het linkerstuk bevindt, en omgekeerd, terwijl het kruispunt der

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 400