382 stangen juist achter de afscheiding der stukken is gelegen. De stangen, zooeven genoemd, rusten elk met een verticale tap in oen tappan, welke zich bevindt in een blokje, aangebracht in de holte van het U-ijzer. De tap van het rechterstuk draait derhalve in de linkertappan, die onafhankelijk van, doch wel achter het linkerstuk is aangebracht. Bij de draaiing van een stuk wordt een veer, die aan het U-ijzer is bevestigd en eiken vorm kan hebben, samengedrukt, waardoor dus bij ontspanning van de veer, het stuk zijn vorigen stand weder inneemt. Het mechanisme van de overige stukken komt met het hierboven beschrevene overeen. Het vóéfstuk. Tot plaatsing der schijven wordt in den grond een balk gelegd, die voorzien is van sponningen, waarin het U-ijzer wordt geplaatst. Boven aan het U-ijzer wordt een steuuijzer bevestigd, dat zijn tweede rustpunt vindt op een tweeden balk, gelegen achter den eerstgenoemde. De seintoestellen. Op de tentoonstelling te Amsterdam zijn twee seintoestellen geplaatst: eene electrische en eene automatische. Proeven zullen nog moeten aan- toonen welke de beste is en of zij te verbeteren zijn. Systeem. Under het systeem verstaat men: de wijze waarop de draaiing der stukken is verkregen, d. w. z. de plaatsing der draaipunten achter een aangrenzend stuk; hetzij rechts, links, boven of onder. Bij de figuurschijf, welke zich thans op de Veiligheidstentoonsteiling te Amsterdam bevindt, heeft het U-ijzer een verticalen stand en is op pl. m. 1 dM. van het voorvlak geplaatst. Dit laatste heeft eene verdeeling, welke rekening houdt met de spreiding van het Nederlandsche infanterie- geweer. Het geheel moet beschouwd worden als een eerste proefstuk, zoodat de sterkte en soort der gebezigde veeren, alsmede andere bijzonder heden van technischen aard, wellicht nog niet geheel aan de eischen der practijk zullen beantwoorden. Voordeelen der schijf. 1°. Daar de aanwijzing der schoten onmiddellijk bij den schutter door automatische of electrische werking plaats heeft, is waarnemings-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 401