385 Bovendien vordert de bijwerking, wanneer men niet over die uitknipsels kan beschikken, veel meer tijd. Gaarne zouden wij dan ook zien, en zeker menigeen met ons, dat steeds dergelijke uitknipsels werden gevoegd bij de verschillende algemeene orders, waardoor belangrijke wijzigingen in bestaande voorschriften wor den gebracht. Wanneer voorts die maatregel ook werd toegepast op de Infanterie- orders, zoude hierdoor aan den wensch van menig officier worden tegemoet gekomen. Frankrijk. Over 1890/91 zal de vredessterkte bedragen: 26934 officieren, 520548 minderen en 142870 paarden; alzoo meer dan over 1889/90: 1038 offi cieren, 16689 minderen en 4569 paarden. De legersterkte is namelijk vermeerderd met 2 bataljons lichte Afri- kaansche infanterie, 13 regimenten cavalerie, een regiment genietroepen en eenige veldartillerie. Allg. Mil. Zeitung. Italië. Onder buitengewoon moeilijke omstandigheden heeft op Sicilië een weerstandsrit plaats gehad. Yan het 21e cavalerie-regiment (Chevaux-légers van Padua) 't welk te Palermo garnizoen houdt, werden daartoe van het 2e eskadron 12 ruiters, gezeten op 8 a 10 jarige paarden van Italiaansche afkomst, beschikbaar gesteld. Onder leiding van een officier werd door deze ruiters in drie marschdagen (21, 22 en 23 December 1889) een afstand van 287 kilometer afgelegd. Den eersten dag vertrok deze afdeeling om 2 uur 's morgens van Palermo, en werd, na een rit van 96 kilometer, des namiddags ten 5 ure te Campobello gerust. Den tweeden dag werd 's morgens om 4 uur opgebroken en kwam men 's avonds om 7 ure te Caletafimi aan. De afgelegde afstand bedroeg 104 kilometer. Den derden dag werd afgemarcheerd ten half 5 ure 's morgens, en

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 404