394 voldoende om alle administratieve zaken en behoeften van een com pagnie mee te voeren en kan gemakkelijk door twee man gedragen wordenom slijtage als anderszins te voorkomen, kan dat kistje in het garnizoen in de magazijnen worden opgeborgen. Te velde zal het meestal op het bivouak kunnen achtergelaten worden; 2 koelies zijn dan beschikbaar als reserve of, wat dikwijls noodig is, als waterdragers. Bij de oplossing van het uitrustiogsvraagstuk moet gerekend worden op het vermeerderen van den patronenvoorraad bij den man; het getal van 50 moet tot minstens 60 worden opgevoerd. Volgens 52 van het voorschrift op den velddienst bedraagt de reserve-munitie, per compagnie mee te voeren, 15 kistjes van 400 patronen of 8 draagbare munitiekistjes van 780 patronen, dus ongeveer 50 per geweerdragend man. Daar een kistje met 400 patronen ongeveer 17 KG. weegt, is het zeer de vraag of die verpakking wel de voordeeligste istwéé kistjes zijn voor een twee mansvracht zeker niet te zwaar. Doch afgescheiden daarvan is het als regel zeker onnoodig om zooveel reserve-munitie mee te voeren; een gedeelte daarvan kan in de meeste gevallen wel in het bivouak worden achtergelaten, vooral als men den man 60 patronen laat drageneen reserve-voorraad van 30 patronen per geweer komt mij daarom in den regel voldoende voor en bij een betere verpakking kan men daarvoor met 8 koelies volstaan, vooral ook omdat de vrachten gaandeweg lichter worden (1). Moet bij uitzondering meer munitie worden meegevoerd, dan worden koelies of draagpaarden van den grooten trein ingedeeld. Omtrent de uitrusting met kookgereedschappen en het vervoer daarvan te velde worden in het meergenoemde artikel van den kapitein H. C. P. de Bruijn zeer belangrijke opmerkingen aangetroffendaaruit blijkt dat de tegenwoordige bij tarief N°. 37 vastgestelde uitrusting eener compagnie niet te velde kan worden meegevoerd en dat zelfs bij een beperking tot het noodzakelijke materieel, dit toch nog een vracht vormt voor 8 a 10 koelies. (1) Bij de binnen enkeld jaren te verwachten invoering van een nieuw geweer van 8 mM. kan met dezelfde middelen ongeveer 50$ méér munitie worden vervoerd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 413