396 Om niet te uitvoerig te worden bepaal ik mij, met de berekening van de behoefte aan trein, tot de infanterie; voor de andere hulp wapens en diensten gelden in hoofdzaak dezelfde beginselen; eene berekening voor de behoefte van hunne tactische onderdeelen is dus niet moeielijk. Zooals uit de gemaakte berekeningen blijkt, zijn behalve voor het vervoer van zieken en gekwetsten waarover nader per compagnie te velde noodig 26 koelies of in het geheel, met bijvoeging van 2 koelies voor den staf, 106 per bataljon zij moeten steeds bij het korps of de compagnie zijn, uitsluitend ter beschikking van korps- en compagnies commandanten, en vormen, wat ik voorstel te noemen, den troepentrein. De ondervinding gedurende den geheelen Atjeh-oorlog opgedaan, evenals die bij de Britsch-Indische oorlogen der laatste jaren ver kregen, toont afdoende aan dat de goede voorziening van den troep eene ïafl£Ê_in4seling_van den troepentrein noodig maakt; elke andere regeling werkt slecht en sticht verwarring. Zoowel op marsch bij het vervoer als op het bivouak bij het verrichten van verschillende werkzaamheden moet de troepentrein onder het bevel en toezicht van de troepenaanvoerders blijven en dit is alleen bij een vaste indeeling mogelijk, die bovendien het handhaven van orde en tucht gemakkelijk maakt en een economisch gebruik der beschikbare middelen verze kert, want de troepencommandant, die weet dat hij zich steeds met eigen middelen moet behelpen, is nu de eerste belanghebbende bij een goed gebruik van zijne koelies. De wel eens tegen zulk een vaste indeeling geopperde bedenking dat zij als een noodzakelijk kwaad beschouwd moet worden, omdat zij eene verspilling van werkkrachten en geld na zich sleept, zoodra een deel der expeditionnaire macht., hetgeen ge woonlijk reeds spoedig het geval is, in rust verkeert en omdat een bataljon, dat in bivouak ligt of eene vaste stelling bezet, zijn vaste koelies niet noodig heeft, schijnt mij toe zonder grond te zijn. Op het bivouak of in een vaste stelling zijn altijd tal van werkzaamheden te verrichten, waarvoor de troep niet altijd kan ge bruikt worden, waarvan het gevolg is dat zij niet of slecht verricht worden, zeer ten nadeele van den gezondheidstoestand, van de vei ligheid, orde en tucht. Het maken van beschuttingsmiddelen tegen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 415