- 400 -- prëstige van den soldaat;, dezen van alle werkzaamheden, welke men met den»naam van koeliediensten kan bestempelen, zooveel mogelijk te ontlastenuit het ter zake reeds vroeger aangevoerde blijkt bo vendien, dat ook op grond van zuiver militaire overwegingen die eisch moet worden gesteld, al gaat men daarin niet zoo ver om de afschaffing te verlangen van eiken door soldaten te verrichten arbeid, welke evengoed door niet-soldaten kan worden verricht, (beant woording prijsvraag luit.-kol. D. Brakel II punt LXXX) een eisch onmogelijk geheel door te voeren en onnoodig hoog gesteld. Afgescheiden daarvan is het aantal der toegestane koelies eveneens gebaseerd op vroegere toestauden en zoo dat al ooit voldoende is geweest, voor het beoogde doel kan dat sedert de veranderde orga nisatie en formatie en vooral tengevolge van de nieuwe kampementen die een zooveel grooter oppervlak dan de oude beslaan niet meer toereikend worden geacht, terwijl het ook niet duidelijk is waarom voor Europeanen wel keuken- en kampements-koelies zijn toegestaan en voor Inlanders niet; het corveeën, waardoor die koeliewerkzaam heden bijna uitsluitend vervangen worden, is toch ten hunnen aan zien even schadelijk voor de oefeningen als anderszins als ten op zichte van Europeanen en het gaat toch niet aan om als het ware bij tarief uit te maken, dat de Inlandsche of Amboneesche soldaat zonder bezwaar koeliediensten kan verrichten, terwijl die voor den Europeeschen soldaat te min worden geacht, vooral niet daar in de practijk te dien opzichte tusschen de beide landaarden geen onder scheid gemaakt wordt. Op grond van al het aangevoerde moet tarief N°. 46c nood zakelijk en afdoende worden herzien om het bereiken van het met de daarin vervatte regeling beoogde doel mogelijk te maken en van die herziening moet worden gebruik gemaakt, om een troepeutrein in het leven te roepen, voldoende voor de op blz. 389 aangegeven troepensterkte Daartoe worden de volgende bepalingen gemaakt: Yoor de onderscheidene werkzaamheden in de keukens, kampe menten en stallen van de troepenkorpsen vau het leger wordt het volgende getal koelies toegestaan, als: per compagnie bij de veldbataljons6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 419