31 Het hoogst belangrijke rapport bevat verder nog tal van wetens waardige bijzonderheden en belangwekkende gegevens, die een helder licht verspreiden over het behandelde onderwerp, o. m. ook een zeer uitvoerige beschrijving van verschillende soorten van materieel, tuigen en voertuigen, gedurende den oorlog bij den trein gebruikt. Hoewel het voor het oogenblik onnoodig is daaromtrent in bijzonderheden te treden en dit ook tot te groote uitvoerigheid in verband met het het doel van dit opstel zou leiden, komt het mij niettemin wenschelijk voor omtrent een paar punten, welke voor onze toestanden van dadelijk nut kunnen zijn, het een en ander aan te teekenen. Wat in de eerste plaats de aandacht trekt, is het zeer gunstig oordeel, ook in dit rapport evenals in alle andere over dit onderwerp handelen de stukken uitgebracht, over de bruikbaarheid en de waarde van muil dieren als trek-en lastdieren bij den trein; inderdaad bestaat daarover geen verschil van gevoelenook in zijn Verslag eener zending naar Op- per-Burma (I. M. T. N°. 1 van 1888) spreekt de kapitein J. F. Breijer met zeer veel lof over alles wat hij van de muildieren in Britsch- Indië zag. Blijkens de ondervinding, in de veldtochten in 1878, '79 en '80 I evenals die in vroegere oorlogen opgedaan, acht men in Engelsch- Indië zoowel voor den trein als voor de bergartillerie de muildieren de meest geschikte trek- en draagdieren. Zij zijn weinig aan ver moeienis onderhevig, voeden zich als het ware met alles en hebben weinig door drukkingen, enz. te lijden, doch hebben veel water noodig; zij zijn gemakkelijk zoowel voor dragen als trekken geschikt te maken en op den duur vooral in moeiehjke terreinen het snelste vervoermiddel. Hoewel nu de ondervinding bij ons opgedaan niet in allen deele niet dit gunstig oordeel overeenstemt, zoo lijdt het toch geen twijfel voor den troep en trei n. voor algemeene diensten. Totaal. Muildieren of paarden. Lichte karren. Zware karren. Koelies. Olifanten. 9137 7000 880 1800 2600 400 400 16137 2180 2600 400 400

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 42