- 411 - E. Quadranten. Terecht heeft men ingezien, dat de tegenwoordige quadranten vooi gebruik te velde niet practisch zijn. De nonius-verdeeling toch is te fijn om vlug te kunnen aflezen, terwijl men steeds de richthoeken eerst in de schootstafel moet zoeken. Verder laat het quadrant het vlug in rekening brengen van den terreinhoek niet toe. Om deze redenen is er voor de bereden artillerie een quadrant voor drachten in hoofdzaak aangenomen. Jammer dat de aflevering daarvan zoolang op zich laat wachten. Daar waarschijnlijk niet ieder artillerist in de gelegenheid is geweest met het bedoelde quadrant kennis te maken, zoo zal ik in korte trekken de inrichting er van aangeven. Dit quadrant is iets grooter dan het quadrant N°. 3. De randverdeeling beslaat ruim de lengte van een kwartcirkel en is verdeeld in afstanden van 0—4000 M. (voor Veldart.) met de daartusschen liggende lOOtallen en onderdeelen tot 25 M. nauwkeurig. Aan het libel is eene eigenaardige soort nonius aangebracht, van bijna een kwartcirkel lengte. Op dezen nonius staat dezelfde verdeeling als op den rand, doch zoodanig, dat de hoek, behoorende bij eenig nonius-getal, zooveel kleiner is dan de hoek behoorende bij het ge lijknamig randgetal, als de richthoek op den bedoelden afstand be draagt. Staat bijv. bij 4000 M. op den rand een hoek van 100°, dan komt 4000 van den nonius overeen met een hoek van 100° 13° 40' 86° 20'. Men kan op deze wijze de afstandgetallen voldoende ver van elkander plaatsen om duidelijk te kunnen aflezen. Aan de andere zijde van de bedoelde randverdeeling is eene verdeeling in graden, waarbij een nonius dient welke geschikt is tot het aflezen van 6' nauwkeurig. Deze dient voor het werpen. Nu bestaat er nog eene derde verdeeling, welke dient om den terreinhoek in reke ning te brengen, zoodanig dat het quadrant steeds kan worden gesteld op den gecommandeerden afstand. Daartoe kan men de geheele plaat van het quadrant, waarin zich het libel met as en randverdeeling bevindt, draaien om eene spil, welke buiten den rand is aangebracht. Aan de zijde van de as van het libel is een nonius en randverdeeling aangebracht, welke de grootte van bovengenoemde draaiing tot in 3' nauwkeurig kan

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 430