a™ 416 .voor een vijand die zich op eene kleine verhevenheid, zooals bijv. een voorwagen, plaatst. Men moet zooveel mogelijk het gebruik van bakens vermijden, doch kan men er niet buiten, dan moet er naar worden gestreefd de richting even zuiver te doen geschieden alsof men direct richt. Het plaatsen van sabels of latten in den grond kan nooit tot eene zuivere afbakening van het richtvlak leiden, omdat men ze niet juist op de gewilde plaats kan zetten. Wordt toch door den richter ge wenkt dat de bakens moeten worden verplaatst, dan geschiedt dit door ze uit den grond te halen en ergens anders neer te zetten. Nu eens is deze verplaatsing te veel, dan weer te weinig totdat het oog van den richter ten slotte vermoeid wordt en deze daardoor minder goed gaat zien, en zich ten laatste verbeeldt dat de bakens goed staan. Ware de zijwaartsche verplaatsing van de bakens vlug en juist te regelen, dan zouden er om de bovenvermelde redenen geen fouten worden begaan. Om dit te bewerkstelligen, zou men gebruik kunnen maken van een paar bakens van uiterst eenvoudige constructie. Men kan nl. een stuk ijzerdraad van 1 M. lengte (voor veldartillerie minstens 1,3 M.) aan het boveneinde ter lengte van 1 dM. rechthoekig ombuigen en aan den daardoor verkregen dwarsarm een vierkant blikken schijfje hangen dat voor de eene helft wit en voor de andere zwart is (de afscheiding over het midden en verticaal te nemen). Met een paar dergelijke bakens wordt nu als volgt gericht. De richter plaatst zich achter den vuurmond en laat de bakens zoo danig plaatsen dat het richt,lood de beide witte afscheidingen nagenoeg bedekt, waarop de bakens stevig in den grond worden gezet, de ach terste iets dieper dan de voorste. Nu worden op aanwijzing van den richter de BI. schijfjes zoolang verschoven totdat ze in de goede richting hangen. Dit verschuiven geschiedt natuurlijk gemakkelijker en vlug ger dan het verplaatsen. Bovendien ziet men de witte afscheiding scher per en duidelijker dan de twijfelachtige omtrek van latten of sabels. Zijn de bakens eenmaal geplaatst, dan kan men den vuurmond rechtstreeks in de richting zetten, zonder daarbij een richtlood te bezigen. Men richt daartoe slechts op een der bakens, daarbij zor gende den vuurmond zoodanig te verplaatsen, dat men de witte helften van beide schijven ia elkanders verlengde ziet. Het ver-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 435