417 plaatsen van den vuurmond, zoodanig dat de richtlijn in het afge bakende vlak komt, is echter niet altijd doenlijk. Wel kan men de richtlijn daaraan nagenoeg evenwijdig brengen. Dit op het oog te doen, zou tot onnauwkeurigheden leiden. Men kan echter als volst te werk gaan om de richtlijn zoo juist mogelijk evenwijdig te stellen aan het afgebakende vlak. Daartoe moet men zorgen dat de achterste baak zooveel mogelijk wordt geplaatst midden tusschen de monding en de voorste baak. Nu richt men den vuurmond, na hem met de richtlijn zoo dicht mo gelijk bij het richtvlak gebracht te hebben, op de voorste baak. Daarna verschuift men even den oogdop totdat men op de achterste baak is gericht en richt vervolgens met den stand van den opzet, dien men nu heeft verkregen, weder op de voorste baak. De richtlijn zal alsdan evenwijdig aan het richtvlak loopen. Ieder kan zich dat door een schetsje duidelijk maken. Indien men slechts zorgt dat de oogdop zoo dicht mogelijk bij het richtvlak wordt gebracht (en dat is toch wel tot op 5 cM. mogelijk), dan doet het er zelfs weinig toe of de achterste baak wel juist midden tusschen den vuurmond en de voorste baak is geplaatst; zelfs al verhouden die afstanden zich als 23, dan nog is de fout zoo gering dat ze niet van invloed is. De bedoelde baken kunnen ook uitstekend dienst doen als hulp richtpunten. Men plaatst er dan slechts een van op bjjv. 30 a 40 M. van de monding en richt op den onderkant van het witte vlak. De richrfouten hierop zullen alweder zeer gering zijn, omdat de schijf duidelijk zichtbaar is. Hierbij moet meu echter zorgen den vuurmond zooveel mogelijk steeds op dezelfde plaats te herstellen. Men maakt zich dikwijls ongerust dat men groote fouten verkrijgt door te richten op een hulprichtpunt dat dicht bij den vuurmond is geplaatst. Dit is echter zoo erg niet. Stel dat het hulprichtpunt op 1/50 van den afstand tot het doel is gelegen en dat de vuurmond na elk schot, met eene zijdelingsche verplaatsing van 2 cM. wordt hersteld, dan bedraagt de daardoor te maken fout 50 X 2 cM. 1 M. Een helder witte schijf zal echter op 50 maal kleiner afstand, dan een meestal niet scherp gemarkeerd

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 436