32 dat aan de ondervinding, in Engelsch-Indië opgedaan, veel grootere waarde moet worden gehecht dan aan hetgeen bij ons gebleken is, aangezien men daar te doen heeft gehad met proeven van zoodanige afmetingen (1) dat die bij ons genomen daarbij in het niet verzinken onwillekeurig komt men dan ook tot het denkbeeld dat de hoedanig heid van de tot nog toe bij ons gebruikte muildieren niet geweest is wat die behoorde te zijn. Er is echter meer, wat bij de beoordeeling van de wenschelijkheid of mogelijkheid om het muildier als draag- of trekdier bij ons leger te gebruiken in aanmerking genomen moet worden, nl, de wijze van remonteering. In Engelsch-Indië heeft men sedert geruimen tijd pogingen aange wend, om te zorgen dat ten allen tijde in het binnenland de noodige muildieren kunnen worden verkregen. Reeds vele jaren worden in de Punjaub en de noord-westelijke provinciën op aanmoediging der regee ring muildieren aangefokt en breidt die industrie, die gebleken is zeer loonend te zijn, zich voortdurend uitook in Rajputana wordt daarvan werk gemaakt en zijn op verschillende plaatsen ezelhengsten gesta- tionneerd. In Madras, Bombay en Neder-B en galen, de binnenprovin- ciën, Neder- en Opper-Burma wordt alles gedaan om het fokken van muildieren aan te moedigen en gemakkelijk te maken. De regee- ring is van het belang der zaak geheel doordrongen en door het zooveel mogelijk stationneeren van goede ezelhengsten en het uitloven van premiën, een en ander onder het oppertoezicht van den general super intendent of horse and mule breeding operations, een staff veterinary surgeon, wordt alles gedaan om het fokken van muildieren te bevorderen. Tengevolge van al die maatregelen kan dan ook in de behoefte aan muildieren ten behoeve van het leger en den trein, welke jaarlijks ongeveer 2000 van die dieren noodig hebben, bijna geheel door aankoop in het eigen land voorzien worden; per stuk wordt niet meer besteed dan 100 roepijen 90), terwijl er op gerekend wordt dat zij 10 jaar dienst kunnen doenhet grootste gedeelte kan echter langer gebruikt worden. (1) Men denke slechts aan de duizenden muildieren in gewone omstandigheden en de tienduizenden (grootendeels onafgericht) in de verschillende oorlogen bij de artil lerie en den trein in gebruik.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 43