437 ten volle overleefddatzelfde kan gezegd worden van al die vuur werken, welker samenstelling op geen wetenschappelijken grondslag rust (zooals pekkransen, flambouwen enz.), doch slechts bij toeval schijnt gevonden te zijn Zij kenmerken zich door een zwak licht, dat niet te vergelijken is met zwavelantimoon-, magnesium-, kalk- of electrisch licht; zij walmen sterk, druipen af en branden ongelijkmatig, of verspreiden, zooals de blikvuren, een verstikkenden zwaveldamp. Eenige stukkeu naar eisch te richten en te bedienen bij flambouwlicht, ware ondoenlijk; eene batterij bij flambouwlicht over een moeilijk punt van den marschweg te brengen ware gevaarlijk, om dat goede paarden van eenig temperament en koppige muildieren dat licht en de bewegende schaduwen vreezen. Die vuurwerken, waarin de koolstof en koolwaterstoffen in den vorm van hars, lont, terpen tijn, papier, was, vet, linnen, verkitsel, zaagsel enz. aanwezig zijn, geven een walmende vlam, die meer voor eene phantastische verlich ting dan voor tactische doeleinden geschikt is. Als voorbeeld hoe moeilijk het is, de eischen van ontsteking, lichtkracht, conservatie, verpakking en gewicht tot een goed geheel te Yereenigen, noemen wij de Coston's seinlichten. De groene Coston's seinlichten bevatten 16 dln. chloorzure baryt (onze Marine gebruikt 8 dln. chloorzure baryt en 8 dln. chloorzure po- tasch), 1 dl. parafine, 1 dl. schellak en 1 dl. calomel (onze Marine laat de calomel achterwege); de witte seinlichten bevatten dezelfde sas als onze zinken lichtkogels en bovendien de helft van het ge wicht dier sas aan parafine; de roode sas bevat 4 dln. strontium- oxalaat op 26 dln. chloorzure potasch, 1,5 dl. schellak en evenveel parafine. De drie genoemde lichtsassen zijn in één woord uitstekend te noemen; tot op 6 KM. afstand kan men de kleuren duidelijk onderscheiden. Toch kon de vlam helderder en, evenals de vuur pijlsterren, tot op 9 KM. kenbaar zijn, ware het niet dat die vlam werd troebel gemaakt door omslagpapier, papier sans fins, mailpa pier, schrijfpapier, perkamentpapier, sitspapier, bladtin, gom, barn steen, vernis, lijm, stijfsel, meelpulver, gezwinde lont, pijpaarde en zwartsel. De uitstekende kwaliteit der eigenlijke sassen maakt ver dere proeven tot verkrijging van rationeele verpakkings- en conser vatiemiddelen alleszins wenschelijk.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 456