443 Art. 9. Is de groepscommandant voor zijne groep alleen verantwoor delijk aan den sectiecommandant? Ons dunkt ook aan de hiërarchiek boven hem gestelde meerderen. Art. 10. Zoo ook de sectiecommandant op gelijke wijze voor zijne sectie. Art. 11. Als de fourier voor zijn dienst verantwoordelijk was alléén aan den sergeant-majoor (zie le alinea), dan zou deze, met het nagaan der werkzaamheden van den fourier, bijna geen tijd meer vinden voor zijn eigen werk. De fourier zij dan voor zijn dienst bovendien ook verantwoordelijk aan de officieren der compagnie., En zoo gebeurt het ook in de werkelijkheid. Bij de ontvangst en uit- deeling van vivres is de luitenant van de week tegenwoordig; met het toezicht op wapening en munitie wordt gewoonlijk een der lui tenants belast; het goed opbewaren en zindelijk houden der goederen in rustkamer en vivresmagazijn staat onder controle van den luitenant der week, en zoo meer; de sergeant-majoor komt daar niet bij te pas. Dat de sleutel van het vivresmagazijn ook bij den fourier in be waring moet blijven, achten wij minder geschikt, en moest deze liever door den luitenant van de week bewaard worden. Art. 22. Dat de korporaal in zijn dienst vervangen moet worden door een soldaat ter keuze van den compagniescommandant is niet wel mogelijk, omdat de daartoe aangewezen soldaat zelf te vaak in eigen diensten als wacht en corveeën moet verschijnen, en alzoo op zijn beurt wederom door een ander vervangen zou moeten worden. De compagniescommandant kan dan wel aan het kiezen blijven voor die 8 verschillende groepscommandanten. Indien de aangewezen soldaat alsdan geheel de diensten van den korporaal kon waarnemen, zoodat hij geene corveeën behoefde mee te maken, dan zou het nog gaan. Doch zoolang dit niet het geval is, achten wij het verkieslij ker steeds den oudsten soldaat als vervanger van den korporaal aan te wijzen. Het geval kan zich dan ook niet voordoen dat de aan wijzing van den vervanger vergeten wordt. Art. 39. Dit artikel behandelt in hoofdzaak de verplichtingen van kamer- en corridorwachten. Een gedeelte hiervan vinden wij eerst later behandeld bij art. 88; beter ware het ook dit in art. 39 op te nemen, dan zouden de verplichtingen van kamer- en corridorwachten in een enkel artikel samengevat zijn.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 462