446 Art. 57. In den 2en regel v. o. moet het woord kan door zal vervangen worden, als het toch de bedoeling is dat de korpscom mandanten zulks moeten toestaan, wanneer de noodzakelijkheid van het gebruik van een deken door den officier van gezondheid is geconstateerd. Art. 68. Dat de korpscommandant „plaats en uur" kan bepalen voor het houden van het dagelijksch rapport kunnen wij niet geheel goedkeuren. Wat de „plaats" betreft zien wij in den regel het rapport houden in de woning van den korpscommandant, die wel eens te ver van kampement of' kazerne gelegen is. Kader en man schappen, die den eersten morgendienst hebben bijgewoond en daarna op het rapport moeten zijn, kunnen alsdan nog een heel eind door de warmte marcheeren. Dikwijls biedt ook de woning van den korps commandant geene gelegenheid aan, om aldaar dienstaangelegen heden van geheimen aard, o. a. met officieren te bespreken. Het geschiktste komt ons voor, indien in het kampement een bureel voor den korpscommandant ware ingericht; dit vereen voudigt en vergemakkelijkt een massa zakenonderofficieren en minderen voor het rapport hebben niet ver te loopende officieren, die den korpscommandant wenschen te spreken, evenmin; mili tairen, die in de eeue of andere zaak opheldering kunnen geven maar niet bij het rapport waren aangetreden, kunnen terstond ont boden worden, waardoor vele schriftelijke onderzoeken zullen kunnen worden vermeden ten slotte, wat wij niet het minste achten, heeft de korpscommandant, die nu verplicht is het kampement dagelijks te bezoeken, meer toezicht op alles wat oefeningen en den inwen- digen dienst van zijn onderhebbenden troep betreft, waardoor hij ook beter in de gelegenheid is, zijne ondergeschikte officieren in hunne diensten te leeren kennen. Zoolang geen geschikt lokaal in het kampement voor bureel kan aangewezen worden, dient de „plaats" van het buiten het kampement te houden rapport eenigermate omschreven te worden, bijv. gelegen binnen den afstand van 500 M. van de poort van het kampement of van de kazerne. Ook het „uur" dient eenigermate aangegeven te worden, bijv. „de korpscommandant regelt het uur van rapport zoodanig dat dit

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 465