HET MILITAIR SCHOEISEL. Wellicht zal het sommigen onzer lezers niet onwelgevallig zijn te weten hoe het thans bij het leger in gebruik zijnde machinale schoeisel wordt vervaardigd. De kennis daarvan is toch niet alleen nood zakelijk om te kunnen beoordeelen, of de daaraan bij slijtage enz., plaats hebbende reparatiën door de meesters-werklieden der korpsen naar behooren zijn verricht, maar ook om te weten, wanneer de schoenen moeten gerepareerd worden. Zorgeloosheid of onbekendheid ten deze toch kan oorzaak zijn, dat een aanvankelijk gering gebrek, dat, indien het tijdig verholpen was geworden, niets te beteekenen zou gehad hebbeD, in het tegengestelde geval aanleiding geeft tot kostbare reparatiën en zelfs soms tot afkeuring van het schoeisel, 't Is daarom dat wij den lezers on derstaande korte schets der vervaardiging aanbieden. De schoen bestaat uit: a. voorstuk. j b. achterstuk. samen uitmakende het bovenwerk. c. contrefort. d. zolen, nl. 1 binnen-, 1 tusschen- en 1 buitenzooi. e. inplak. f. campereur. g. omlooper. h. hakstukken. a. Het voorstuk wordt gesneden uit de beste deelen van het vel overleder. Het beste ligt rechts en links van de ruggestreng. Dit snijden vordert alle aandacht van den werkman. Hij moet daarbij toch niet alleen zuinig te werk gaan, maar ook slechte plekken in het leder weten te mijden, zonder veel verlies. b. Het achterstuk wordt gesneden uit leder, liggende om den band, waaruit de voorstukken zijn gesneden. Een vel overleder levert dus altijd ongeveer een gelijk aantal voor- en een gelijk getal

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 471