453 achterstukken. Het leder aan de buikzijde uiterste randen van het vel wordt als minder geschikt, ook voor de achterstukken, niet gebruikt. Yeelal wordt het versneden tot veters of voor andere doeleinden gebezigd. c. De contrefort wordt gesneden uit stevig zoolleder en dientom het achterstuk de noodige stevigheid te geven. Het snijden, dat bij de voor- en achterstukken uit de hand geschiedt, heeft voor de contreforts plaats met een vormmes dat, op het vel zoolleder ge plaatst, daaruit, indien het mes met behulp eener pers naar beneden wordt gedrukt, juist een stuk van den gewenschten vorm snijdt. Met behulp van een klein werktuigje, waardoor de contrefort, tus- schen twee walsjes door, aan een schuin gesteld mes (beitelvorm) wordt toegevoerd, worden de randen wigvormig bijgesneden (afgeschift). d. De zolen worden op dezelfde wijze als de contreforts met be hulp van vormmessen uit stevig zoolleder gesneden. "Voor de bin nenzool kan lichter leder gebruikt worden dan voor de twee andere vereischt wordt. Een vel zoolleder wordt daartoe eerst in de richting van de rugge- streng gesneden in reepen ter breedte van de lengte der zolen. De reepen rechts en links van de ruggestreng zijn bestemd om daar uit buitenzolen te snijden, de daarnaast liggende voor tusschenzolen en wat er dan overschiet wordt gebruikt voor de binnenzolen, de contre forts en de hakstukken. Alvorens tot zolen te worden versneden, worden de reepen tus- schen twee walsen geplet. Het pletten geschiedt nadat het leder even vochtig is gemaakt. e. De inplak wordt gesneden uit dun zoolleder en daar die, zooals zoo aanstonds zal blijken, slechts tot vulling dient, zijn aan de kwaliteit van het daarvoor te bezigen leder geen bijzondere eischen testellen. f. De campereur dient tot opvulling van de zolen in den bal van den voet en wordt uit afval van het zoolleder gesneden. g. De omlooper wordt uit stevig zoolleder gesneden, heeft op de ioodrechte doorsnede den wigvorm en wordt aangebracht tusschen de buitenzooi en het eerste hakstuk. h. De hakstukken worden geheel op dezelfde wijze als de zolen met behulp van vormmessen uit goed geplet zoolleder gesneden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 472