455 in eeii boven op de leest uitgespaard gat. Met een hamer en een mes effent daarna de werkman het omgeslagen gedeelte van het bovenwerk en brengt hij, na de spijkertjes, waarmede de binnenzool aan de leest was bevestigd, te hebben weggenomen, vervolgens de inplak aan. Deze dient om de ruimte op de binnenzool tusscheu de omgeslagen randen geheel aan te vullen, zoodat, als de tusschen zool wordt aangebracht, deze gelijk draagt op de binnenzool. De inplak wordt met een paar houten pennen op de binnenzool vastgezet. Alsnu wordt de tusschenzool aangebracht, nadat daarin van te voren een groef schuin weg is ingesneden met behulp van een klein werktuigje, de „zolengroefmachine". De groef gaat tot op de halve dikte van het leder en loopt evenwijdig aan den rand van de zool met vrijlating van het gedeelte waar de hak bevestigd moet worden. De tusschenzool wordt met een paar spijkertjes aan de inplak en binnenzool bevestigd en daarna de leest uit den schoen genomen. Met behulp eener „doornaai-machinevan Mac-Kay worden thans binnenzool, omgeslagen gedeelte van het bovenwerk en tusschenzool aaneengenaaid met een kettingsteek van gepekt garen. Het naaisel behoort in de groef van de tusschenzool te liggendie groef behoort dus minstens op zoodanigen afstand van den rand der-zool te liggen, dat het naaisel ook door den omgeslagen rand van het bovenwerk gaat. Zooals duidelijk is, behoort dit naaisel goed gelegd te worden, daar het de voornaamste bevestiging is van het boven- aan het onderwerk Na het doornaaien wordt de leest weder ingebracht, de campereur in den bal van den voet aangebracht en de buitenzooi opgelegd. De leest staat op den leestdrager en veroorlooft aldus het bevestigen van de buitenzooi aan de binnenzool met behulp van een paar inge slagen wordende spijkertjes. Het hak-gedeelte van de buitenzooi wordt met meerdere spijkertjes langs den rand goed vastgespijkerd aan het daaronder liggende leder en, vermits daardoor het leder daar ter plaatse eenige ronding krijgt, over eenkomende met het bolle gedeelte van de leest (hiel), de omlooper aangebracht. Daardoor wordt dus de afloopende rand eenigszins opgehoogd en weder een plat vlak verkregen, dat op de hakstukken gelijkmatig komt te rusten. Nadat vervolgens nog in den bal de nummers en merken zijn in-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 474