467 De leuke, gebruik makende van de hem aangewaaide reputatie van vroeg opstaan, geeft zich nimmer bloot en laat onder het mom van deftigheid, geleerdheid en ernst zich nimmer in de kaart kijken. Deze soort blijft gewoonlijk zeer lang als matineus aangemerkt. De handige, bedeeld met een groote dosis brutaliteit, begint als eenoogige den levensstrijd in het land der blinden. Heeft hij hier terrein gewonnen, dat zet hij, daardoor gesteund, bij het krachtig uitbazuinen van eigen lof, zijne verrichtingen ook buiten die omge ving voort en, tot bereiking van zijn doel geene middelen ontziende, geraakt hij spoedig op het culminatiepunt, om daarna, op den in geslagen weg voortgaande, eindelijk zelf te vallen in een voor anderen gegraven kuil. De onhandige Kreuzsehnabel daarentegen wekt in zekeren zin ons medelijden op. Na toch op het alleronverwachts schitterend dom vrouw Fortuna te zijn begunstigd, keert zij hem ook weder even plotseling den rug toe en het gemis aan sluwheid, zijn handigen naamgenoot eigen, zijn weerzin wellicht ook om dezen na te streven in het bewandelen van glibberige slingerpaden, maken dat hij in den kijker loopt en ten laatste zich tot een roemloozen aftocht genoopt ziet. Tot deze categorie nu behoort ook de Kreuzsehnabel, die in de militaire humoreske wordt ten tooneele gevoerd en, voor zooverre ik mij zijn daarin vermelden levensloop nog herinner, zal ik dien hier, waar het militaire manoeuvres geldt, in 't kort eens in herinne ring brengen. Reeds op gevorderden leeftijd en bekend om de flaters, door hem tallooze malen begaan, meent men algemeen dat voor Kreuzsehnabel het tijdstip is aangebroken, waarop hij aan den dijk zal worden gezet. Een door den bevelvoerenden generaal bevolen groote manoeuvre zal wellicht daartoe den doorslag geven. Tout comme chez nous. Aan Kreuzsehnabel, die met zijn korps een gedeelte der gekozen stelling heeft bezet, is medegedeeld, dat de partij, waartoe hij behoort, een ondergeschikte rol zal vervullen. Zij zal namelijk bij het opdrin gen van den vijand eene rugwaartsche beweging moeten maken en die operatie voorzeker geen gemakkelijke taak onder vijandelijk vuur volgens de regels der kunst ten uitvoer moeten brengen. Dl. II, 1890. 30

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 486