476 andere beletselen doorduikt, en niet door vijandelijk vuur kan vernield worden. "Vijf schoten met een houwitser van 32 pond op een afstand van 370 yards en acht schoten op een afstand van 286 yards waren niet in staat de torpedo tegen te houden. Moet geen groot er afstand dan één mijl worden doorloopen, dan zijn een drijver en torpedo van 30 voet lengte voldoende; eerstgenoemde is dan 24 duim breed, laatstgenoemde niet meer dan 20. Deze torpedo kan een afstand van 4 mijl afleggen door de afmetingen te vergrooten; eene snelheid van 25 mijl kan alsdan bereikt worden. De grens van de te geven afmetingen wordt gesteld door de zicht baarheid van de vleugels van af een verheven standpunt en met behulp van een goeden kijker. Het gouvernement van de Yereenigde Staten heeft negen van deze torpedo's besteld; zij moeten geschikt zijn om twee mijl af te leggen. (Revue Mar. et Col., Juni 1890.) Duitschland. Doordien de rijksdag den 28en Juni 11. in derde lezing het voorstel tot uitbreiding van het leger heeft aangenomen, zal de vredessterkte van 1 October 1890 ultimo Maart 1894 bedragen: 486.983 man, of 18574 meer dan in September 1887 was toegestaan. Het leger zal op 1 October a. s. zijn samengesteld uit: 538 bataljons infanterie, 465 eskadrons cavalerie, 434 batterijen veldartillerie, 31 bataljons vestingartillerie, 20 bataljons pioniers en 21 treinbataljons (waarvan 2 a 2 compagnieën). Alzoo eene vermeerdering van 4 bataljons infanterie, 70 batterijen veldartillerie, 1 bataljon pioniers en 3 treinbataljons. (Revue Mil. de VEtranger, Juni 1890.) Vereeniging ter beoefening van de krijgsivetenschap. Lezingen in 1890/91. 6.- Oct. 1890. Feestrede door P. G. Boomsgep. gen.-maj., bij gelegen heid v h 25 jarig jubelaeum der Yereeniging.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 495