485 - menschen, laat staan zieken, dragen, trouwens daar, waar het getal dragers dit slechts eenigszins toelaat, geeft men ook in Engelsch- Indië de voorkeur aan het vervoer per tandoe boven dat per draag- dier (kameel of muildier), omdat de bewegingen voor den zieke daar bij nog onaangenamer zijn. Ondervinding en oefening zijn noodig om te weten hoe een ge wonde op te nemen, hem op een draagbaar te plaatsen en hoe hem te vervoerenbij een en ander komt het minder op kracht dan op handigheid en geschiktheid aan; het goed dragen zonder schokken en onnoodige beweging voor den zieke kan er veel toe bijdragen, om onnoodig lijden te voorkomen en dit kan alleen door oefening worden aangeleerd. Bovendien moeten de dragers eenigszins op de hoogte zijn van de behandeling van zieken, zoodat zij een voorloopig verband kunnen aanleggen en in sommige gevallen niet geheel hulpeloos zijn; zij moeten bijv. weten dat bij schotwonden in het hoofd en door de longen de lijder niet mag drinken uit vrees voor verbloeding en dergelijke zaken meer. Die wetenschap en die geschiktheid kunnen alleen verkregen worden door voorbereiding en oefening in vredestijd en daar een en ander alleen in de hospitalen kan worden verkregen, volgt daaruit de onvermijdelijke noodzakelijkheid om uit het personeel van de ziekeninric.htingen zg. ziekendrager-afdeeüngen samen te stellen; de samenstelling en indeeling van die afdeelingen moet in tijd van vrede op papier geheel geregeld zijn, om ze bij mobilisatie onmiddellijk geheel gereed en uitgerust te kunnen doen uitrukken. Wanneer men de verplegingssterkte van een bataljon, met inbegrip van dragers en trein, stelt op 700 hoofden en rekent op 4 0/o zieken en gewonden, een minimum waar beneden men niet mag gaan en waarbij dan nog spoedige evacuatie en snelle overbrenging naar hospitalen of elders op den voorgrond behoort te staan, dan moeten de sterkte van een drager-afdeeling berekend zijn op het vervoer van 28 man; de sterkte aan dragers moet dus zijn 112, ingedeeld in 4 sectiën om bij de compagnieën te worden ingedeeldde geheele sterkte moet dus bedragen:

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 506