486 voor 28 tandoes112 dragers voor veldvetbandkist en verbandrasschen4 voor geneeskundige behoeften, toestellen, ververschin- gen, verlichtingsmiddelen en ander materieel9 totaal., 125 dragers, waarbij in te deelen liet volgende kader: 1 officier van gezondheid 2e klasse, 2 sergeanten ziekenvaders, 2 korporaals hospitaalbedienden, 2 fuseliers ziekenoppassers. Het denkbeeld is wel eens geopperd, om het personeel, in oorlogs tijd voor ziekenvervoer en verpleging benoodigd, in tijd van vrede op de been te houden; bij de ontwerp-organisatie van den luitenant kolonel D. Brakel in de beantwoording der meer gemelde prijsvraag wordt dit verwezenlijkt door in tijd van vrede personeel uit te trekken voor 3 veldhospitalen voor de drie zg. expeditionnaire brigades. Niet alleen is die organisatie, die zelfs op Europeanen als ziekendra gers rekent en voor eene brigade van nagenoeg 2350 combattanten, ongerekend den trein, slechts 130 dragers geeft dus voor hoogstens 33 zieken en gewonden volkomen onvoldoende, maar zij is zoo buitensporig duur, dat zij alleen daarom onaannemelijk is. Boven en behalve toch het personeel voor den dienst denziekeninriohtingen vraagt zij voor den dienst der veldhospitalen een personeel van 21 officieren en 444 minderen, waaronder 168 Europeanen, benevens 297 dwangarbeiders, dat matig berekend minstens op f 300 000 'sjaars zal komen te staan. Dat geheele personeel heeft bovendien in vre- destijds geen dienst te verrichten, zoodat het in bruikbaarheid eer achter- dan vooruit zal gaan en het daaraan ten koste gelegde be drag geheel renteloos is. Er moet dus eene andere meer aannemelijke regeling bedacht worden. Vooreerst moet als regel worden aangenomen dat alle handlangers en dwangarbeiders van den hospitaaldienst zooveel mogelijk en ge leidelijk moeten vervangen worden door vrije Inlandsche koelies, aan geworven op den voet als de koelies van den troepentrein, hetgeen al dadelijk tot niet onbelangrijke bezuiniging zal leiden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 507