488 voorbereid; daar, waar daartoe gelegenheid bestaat, neemt het bij gedeelten aan veldoefeningen en manoeuvres deel en wordt het daar toe bij den troep ingedeeldbij mobilisatie wordt de verstrekte klee ding van een eenvoudig onderseheidingsteeken voorzien. Naar het mij voorkomt, geraakt men op de aangegeven wijze op goedkoope en zekere wijze in het bezit van een voldoend en geoefend personeel voor ziekenverpleging en ziekenvervoer, dat bij mobilisatie onmiddellijk gereed en geschikt is voor den dienst te velde en waar voor een reserve aanwezig isevenmin als voor den troepentrein is daarvoor eene meer op militairen voet geschoeide organisatie, die ook op grootere kostbaarheid zou uitloopen, een vereischte; de ondervinding in Britsch-Indië opgedaan toont dat afdoende aan. Intusschen is met een en ander nog geenszins volledig in de be hoefte voorzien, want ook de groote trein, bestemd voor den aanvoer der legerbehoeften van het strand of van de operatiebasis naar het operatietooneel, moet worden georganiseerd, of de organisatie- daar van moet zoodanig worden voorbereid, dat ook die trein bij mobili satie spoedig beschikbaar kan zijn. Omtrent de capaciteit van dien trein is weinig te zeggeD, men kan die slechts schatten. Op historische en geographische gronden mag men echter aannemen dat die in den regel niet meer behoeft te omvatten dan een voorraad voor een drie- of viertal dagen; moeten krijgsver richtingen ondernomen worden dieper het binnenland in, dan is een afzonderlijke voorbereiding en het overbrengen van de basis land waarts in noodig. Yoor eene brigade, ter sterkte van ongeveer 3000 man, zou men dus voor den grooten trein eene capaciteit van onge veer 13000 KG-, kunnen stellen. Ergens in Midden-Java, waar de koelieloonen laag zijn, de bevol king dicht is en de onkosten dus tot een minimum worden teru<*- gebracht, moet nu een compagnie transporttrein worden opgericht in een groot garnizoen aan den spoorweg gelegen, dus voorloopig te Willem I, later te Magelang. Meermalen en nu laatstelijk in de reeds vaak genoemde ontwerp organisatie van den luitenant-kolonel D. Brakel (III, art. 98) is het voor stel gedaan om het kader voor den trein sapren te stellen uit gepension- neerde officieren en gepasporteeerde onderofficieren en minderen en zulks

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 509