dergelijke vreemde proeven genomen zullen worden, is echter gering; ook van het gebruiken van muildieren bij den trein zal vooralsnog wel geen sprake zijn over het nemen van proeven met olifanten is het echter niet overbodig hier nog een enkele opmerking in het midden te biengen, daar er nog olifantophilen bestaaD, die, ondanks de ervaring te Atjeh opgedaan, van oordeel zijn dat die dieren met goed gevolg bij den trein te gebruiken zijn. Om die meening te staven, wordt steeds een beroep gedaan op de ondervinding in Britsch-Indië opgedaan, maar daarbij wordt ten eenenmale voorbijgezien dat de toestanden daar geheel anders zijn dan bij ons. Daar toch heeft men sinds eeuwen op groote schaal van die dieren voor allerlei doeleinden gebruik gemaakt; het vangen en temmen van olifanten en het africhten van die pachydermen tot het verrichten van verschillende werkzaam heden is daar een nationale industrie, aan tal van individuen een middel van bestaan opleverende; in houtstapelplaatsen en andere inrichtingen worden zij in belangrijken getale gebruikt eu eeu goed deel der bevolking is met hunne behandeling en verzorging volkomen vertrouwd. De Engelschen deden dus bij hunne komst in Indië niets anders dan partij trekken van bestaande toestanden, ten einde deze tot hun voordeel aan te wend* d. Bij ons ontbreekt dat alles en dat is reeds een afdoende reden waarom voorgoed moet worden afgezien van het gebruik van olifanten voor militaire doeleinden, te meer nu het ge bleken is dat ook in Engelsch-Indië het gebruik dier dieren meer en meer vermindert en hun aantal bij den trein sedert eenige jaren van 1307 is teruggebracht tot 600. Met die wetenschap zal wel niet van verdere proefnemingen sprake zijn. En nu de onkosten van het geheele stelseldeze bedragen Troepentrein 1000 koelies a f 120 'sjaarsf 120.000 Yervoer van zieken en gewonden: 5'/4 drager-afdeeliugennihil Compagnie traosporttrein 1 kapiteinf 6.000 1 luitenant3.900 6 Eur. sergeanten4.000 te transporteeren.f 133.900

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 513