495 „De genomen proeven doen zien, dat die dieren voor het gebruik op Java niet bijzonder geschikt waren, aangezien zij op lange af standen slechts betrekkelijk geringe lasten konden vervoeren, terwijl zij niet konden worden gebezigd wanneer de weg glibberig was, zoodat van hen in den regentijd weinig of geen nut kon worden getrokken. „Bovendien schijnt het dat zij op Java niet kunnen aarden, daar van de aangebrachte kameelen in een tijdsverloop van 3 jaren slechts één is in leven gebleven. „De groote kosten, welke aan den overvoer, het onderhoud enz. verbonden zijn geweest, hebben eene nadere proefneming niet wen- schelijk doen toeschijnen. „Invoer van ezels. Hiervan zijn van het jaar 1843 tot 1845 801 stuks naar Java verscheept. „De uitslag van de genomen proeven nopens hun vermogen om lasten te vervoeren is niet gunstig geweest. Het scheen te blijken, dat de ezel op Java, om eenen tamelijken verren afstand af te leggen, slechts met zeer weinig (volgens opgave met pikol) be laden kon worden, en dat hem de hitte spoedig afmat. „Ook omtrent de voortteling van dit dier op Java is meerendeels ongunstig gerapporteerd. „Daarenboven is de sterfte buitengewoon groot geweest, als in een tijdvak van circa twéé jaren p. m. 600 van de 801. „Dit gaf aanleiding dat het Indische bestuur in Augustus 1845 verzocht met de uitzending van ezels niet voort te gaan." Dl. II, 1890. 31 N.B. In de afleveringen 8, 9, 10 en 11 van den loopenden jaargang staat aan het hoofd van het opstel van den heer de Neve De transportrfiewsf enz.," dit moet zijn: Da transporttrein enz.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 516