497 der Infanterie" vermeld staan, dient, bij de beoordeeling van de draagkracht van het Atjehsche buskruit, de daarmee verkregen baan toch in de eerste plaats vergeleken te worden met de baan, die we onder geheel dezelfde omstandigheden met het Ned.-Ind. buskruit verkregen. Bij de proef werden alle in 101 van net „Aanhangsel" ge noemde voorzorgsmaatregelen in acht genomen en bovendien de loop van het gebezigde geweer na de eerste 20 schoten met koud water afgekoeld. Er werd geschoten uit één als goed bekend staand geweer; hoe wel bij de proef op 100 M. met de Ned.-Ind. patronen de schoten wel wat véél rechts afweken, om het, met het oog op 104 van het „Aanhangsel", nog streekhoudend te kunnen noemen; doch dit doet bij het beoogde doel niets ter zake. Ook van andere kleine gebreken, die het geweer bij de proef soms nog aangekleefd mochten hebben, heeft de invloed zich nu toch niet kunnen doen gevoelen, daar de twee banen, die we met elkander te vergelijken hebben, beide' uit dat zelfde geweer geschoten zijn. Op verschillende afstanden werden nu door een geoefend schutter van den schietbok met standvizier, richtende op den onderkant van een, in het midden eener in vierkamjes van 1 dM2. verdeelde drie mansschijf N°. 2 zonder figuren aangebrachte roos, telkens eerst 5 schoten gedaan met Ned.-Ind. patronen en de daarmee verkregen treffers opgenomen en dichtgeplakt, daarna hetzelfde herhaald met de Atjehsche patronen (zooals we deze kortweg zullen noemen). De proef begon op 100 M. en werd, daar de met de laatstbedoelde patronen verkregen treffers hier al zeer laag vielen, vervolgd op 75 en op 50 M., om ten slotte nog een paar schijfbeelden te schieten op 125 H., waarbij, bij het gebruik van de Atjehsche patronen, ge richt moest worden op een roos, den bovenkant der schijf in het midden rakende, ten einde zeker te zijn alle schoten nog te kunnen opvangen. Op de hierbij behoorende plaat I zijn de op de verschillende af standen verkregen schijfbeeldjes in teekening gebracht en uit de af wijkingen der trefpunten ten opzichte van het mikpunt (M.) hieronder voor ieder het gemiddeld trefpunt (G.T.) door berekening bepaald:

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 518