505 bijzondere gevallen voor, bijv. wanneer bruggen, dijken en andere défilé's, die geen breeder front toelaten, doorgetrokken worden voorts als er door die formatie dekking in terreinplooien kan worden ver kregen enz." „De open colonne met sectiën is de eigenlijke ge vechtscolonne, doch kan ook op marsch gebezigd worden." Men ziet daaruit, dat in den laatsten tijd het Nederlandsche reglement aan de colonne met stukken wat meer, aan de open colonne met sectiën wat minder heeft gegeven en, die neiging naar de colonne met stukken vooropstellende, zou men desnoods dat reglement op dit punt als niet bepaald in strijd met de handleiding kunnen beschou wen. Maar wij, Indische artilleristen, die een geheel nieuw regle ment hebben gekregen, en niet weten, dat er vroeger een nog stelligerredactie was, zouden uit de mededeeling, dat de open sectie- colonne op het gevechtsveld wordt gebezigd, bezwaarlijk kunnen op maken, dat zij er bij voorkeur niet wordt gebezigd. „Naarmate van de omstandigheden" is zeker zeer rekbaar, maar in elk geval de twijfel blijft bestaan, naar het aannemen van welken vorm, volgens de bepalingen, in het algemeen moet gestreefd worden. Een, bij voorkomende gelegenheid, kleine wijziging zou iedere aanleiding tot misverstand kunnen opheffen. Men zie in deze opmerking geen zucht tot aanmerking maken op het nieuwe reglement, geen botvieren aan lust tot bespiegelen, geen „autre-chosisme"deze weinige regelen hebben hoegenaamd de pre tentie niet, te spreken over het reglement zelf, zij willen alleen de aandacht vestigen op enkele punten, die wellicht met voordeel gewij zigd zouden kunnen worden. Het schaadt de autoriteit van het re glement, indien zijn bepalingen door andere, waaraan men evenveel waarde moet hechten, geheel of ten deele worden weersproken. In het belang van het gezag der bepalingen moeten zij met elkaar in overeenstemming worden gebracht; aan de handleiding valt hier natuurlijk niet veel te veranderen, daarom, en misschien ook om nog andere redenen, zal het aanbeveling verdienen het reglement te wijzigen naar de handleiding en het bij gelegenheid bijv. aldus te redigeeren „De colonne met stukken wordt op marsch en op het gevechts terrein gebezigd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 526