517 - kans op een Europeeschen inval sterkt mij in dat voornemen. En nog vraag ikzou de krijg, die op zulk een inval volgde, gesteld al, dat deze waarschijnlijkheid heeft, wel het karakter hebben van den strijd in Europa? m. a. w.zou op dien krijg de Europeesche theorie wel van toepassing zijn? Zou het alzoo niet beter zijn, om het in zulk een krijg maar te laten aankomen op hetgeen ons leger geleerd heeft voor den strijd met den Inlander Mij dunkt van wel, en zulks te meer, omdat ons daarbij voor de oefening de handen geheel en al vrij zijn. Ik zou het jammer vinden, als de opleiding tot het gevecht tegen Inlandsche volken zou moeten lijden, omdat er een mikroskopisch kansje bestaat op een op Europeesche wijze gevoerden oorlog met een Europeeschen vijand; ik vind het bijv. jammer, dat de soldaat hier zooveel leert, dat hij, op expeditie gaande, nooit noodig heeft en gerust kan deponeeren in het magazijn bij de pomp stokken en exercitiepatronen; ik wijs ditmaal alleen op de oefening in den velddienst met haar gros der voorposten, hare voorposten detachementen, veldwachten, enz. Er is heel veel anders, dat officier en soldaat wèl noodig hebben, maar hun niet wordt geleerd, doch waarover ik thans niet mag uitweiden. Men bestede vooral ook meer tijd en als 't kan meer patronen nog aan de schietoefeningen, en hiermede ben ik weder aangeland op het terrein, waarop ik wezen moet. Ach! kon ik als de Heer Rink zeggen: „Aanvankelijk was het ons voornemen dit opstel niet te wederleggenmet de meening het is geen wederlegging waard. Maar ik besef ten volle het gevaar, waarin mijne in Januari en Februari gepubliceerde denkbeelden aan gaande de richting bij het schieten door de vaardige pen van den zeer deskundigen schrijver gebracht zijn. Ik kan mij voorstellen, dat vele lezers van het ar tikel des Heeren Rink zich meewarig hebben af gevraagd: hoe toch is het mogelijk, dat die Fandio zulke absurdi teiten verkondigen kon Mijne wedervraag ishoe is het mogelijk? dat terwijl de theorie van het tegendeel, ons door den Heer Rink zoo duidelijk uitgelegd, toch zoo hoogst eenvoudig is Europa des kundigen telt, die meenen of kort geleden nog meenden (zie schrijvers naschrift), dat de richting op het midden de voorkeur verdient boven

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 538