524 schietterrein (vuur in verspreide orde, gevechtsschieten) en ik ben over tuigd van de gunstige resultaten, die mij noodzakelijk schijnen. Neemt het verspreide gevecht een aanvang, dan schatte de aanvoerder den afstand tot de vijandelijke versterking of opstelling en commandeere de vizierstellinger worde verder slechts genaderd met sprongen van 50 M. (zie ook Recrutenschool 240) en de schutter stelle aan het einde van iederen sprong zijn vizier op éigen initiatief 50 M. lager; hij heeft dan steeds een vizierschot. Men onderwijze ook onze soldaten weder in het schatten van afstanden, enkel binnen 350 M. Dat schatten kan met groote nauwkeurigheid geschieden en is in verband met de bovenbedoelde geringe waarde der bestreken ruimten en met de belangrijkheid van de trefzekerheid op bepaalde afstanden voor onze oorlogen eene noodzakelijke kunst, veel meer dan voor Europa, waar hare beoefening juist omgekeerd door de groote waarde der bestréken ruimten en de geringe beteekenis van de trefzekerheid op bepaalde afstanden voor den grooten oorlog totaliter overbodig'is Uit het vorenstaande blijkt duidelijk, dat de Heer Rink onbillijk was, toen hij mij op blz. 490, aflevering 6 dezes jaargangs, gebrek aan begrip verweet van de theorie, op de voorgaande bladzijden door hem ontwikkeld. De toepassing dier theorie moet dienen (dit springt overal uit schrijvers artikel in 't oog) om groote bestreken ruimten te verkrijgen, maar in mijne denkbeelden aangaande het Indische vuur gevecht, bij mijne geringschatting van de waarde van bestreken ruimten voor Indisch gebruik past die theorie niet. Deze mijne geringschatting heeft de Heer Rink onderaan blz. 492 alzoo juist ingezien. Op de bladzijden 493 en 494 bestrijdt de schrijver mijne conclusie van blz. 116 onder en 117 boven aan, gedeeltelijk geciteerd op blz 492 onder en 493 bovenaan. Die bestrijding toont ten duidelijkste aan, dat ik mij voor den Heer Rink niet begrijpelijk heb weten te maken. Evenwel is het uitermate vreemd, dat de schrijver eene conclusie aantast in stede van de gronden, waarop zij is opgezet. Men behoort de gronden te bestrijden; geschiedt zulks met succes,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 545