528 erkennende, dat de aangevallen uitdrukking van blz. 116 niet uitmunt door duidelijkheid, zoo wijs ik er toch op, dat ik niet schreef moetmaar „kan" het vizier van 300 M. reeds op 375 aange wend worden. Op blz. 497 veroordeelt de Heer Rink het schieten op rozen en grondt hij zich daarbij op de spreiding van het wapenhij her innert verder aan de teleurstelling, die onder het schietvoorschrift van 1878 zelfs uitmuntende schutters ondervonden bij hunne pogin gen om het vereischte aantal rozen te schieten. Hoe de spreiding het schieten op rozen kan in den weg staan, is mij niet duidelijk; men kan immers de eischen van overgang bij het, schieten op cirkelschijven gemakkelijk zoodanig stellen, dat de schutter geen teleurstelling kan oudervinden anders dan door eigen schuld of onvermogen Trekt men bijv. op de schijf cirkels (eigenlijk ovalen), welke overeenstemmen (1) met de figuren, die door de sprei ding op verschillende afstanden worden afgeteekend (tabel 5 schiet voorschrift), dan kan men van een uitmuntend schutter zeker vergen, dat hij met een goed geweer op 100 M. 50 °/0 treffers verkrijgt in een met de lange as verticaal geteekende ellips, hoog 34 en breed 26 cM., enz. De bedoelde teleurstelling, onder het schietvoorschrift van 1878 ondervonden, kau dus slechts het gevolg zijn van onoor deelkundig vastgestelde eischen van overgang. De omstandigheid, dat onze doelen in den Indischen oorlog over het algemeen klein zijn en gemakkelijk plotseling verdwijnen en weder verschijnen kunnen, en verder het feit, dat de kogel, die de enkel voudige vijandelijke linie niet treft, verloren is, deden mij een voorstander zijn van de door den Heer Rink in zijn laatste artikel ten rechte niet aangevallen beoefening van het juistheidsschot. Bij het schieten op rozen alleen of althans veel beter dan bij het gebruik van figuur schijven kan men, naarmate de man in het schieten vordert, de eischen van overgang gemakkelijk en met zoo weinig verzwaring, als men goed vindt, voortdurend moeielijker maken en hem alzoo, om te kunnen overgaan, zich steeds meer doen inspannen (om (1) Die overeenstemming is niet bepaald noodzakelijk, als de eischen van overgang maar geregeld worden naar de grootte der op de schrijf aangebrachte cirkels.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 549