535 Het komt mij voor, dat de richting op den voet voor het normale Indische vuurgevecht (zelfstandig individueel tirailleurvuur op niet van plaats veranderende kleine doelen, waarbij trefzekerheid op be- bepaalde afstanden alzoo groote, bestrekenheid der banen geen waarde heeft) met het voorgaande veroordeeld is. Ook blijkt nu, dat de schutter, om bij de richting op het midden een vijandelijk doel te kunnen treffen, geen vluchthoogten te ont houden noch op afstanden kleiner of grooter dan de dracht, lager of hooger dan het midden aan te leggen behoeft (blz. 499 artikel van den Heer Rink), want in de bovenstaande berekeningen is een stand vastig richtpunt ondersteld en de verkregen kansen zijn, uitgezonderd een enkele, hoogst bevredigend te noemen. Ook is dus niet „van een richtpunt op het midden alléén maar sprake op den vizier- schotsafstand", integendeel, de regel richten op het middenaltijd is wel degelijk alleszins bruikbaar. De berekende trefkansen behooren, zooals boven gezegd is, bij een goed geweer. Heeft het geweer in dracht verloren, dan zijn de daardoor te verwachten fouten te neutraliseeren door verplaatsing van de vizierdeelstrepen; de plaatsbepaling der nieuwe strepen kan zeer goed bij de compagnie geschieden. Over hetgeen de Heer Rink op de bladzijden 500 en 501 zegt tot verheffing van de richting op den voet, kan ik nu zwijgen. Alleen wijs ik weder op het aanhalen van voorschriften en uitspraken, die alleen den Europeeschen oorlog betreffen. Ook kan ik nu gerust aan den lezer overlaten te oordeelen, in hoever het den Heer Rink gelukt is gelijk hij op blz. 502 bovenaan beweert het bewijs te leveren, dat ik zelfs de elementaire kennis mis, zoowel van de ge daante der kogelbaan en hare bestreken ruimte als van de spreiding van ons vuurwapen. Op de bladzijden 502 en 503 levert de Heer Rink uit mijn opstel eene bloemlezing, zooals hij zich uitdrukt, en toont vervolgens de absurditeiten in de verschillende citaten aan. De schrijver doet het voorkomen, alsof ik van meening ben, dat alle kogels uit een in volkomen rust verkeerend wapen door het-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 556