538 zeide, waarvan de Heer Rink schrijft„Als het niet gedrukt stond, „zou zeker niemand gelooven, dat een officier, die zich zelf een man „van ondervinding noemt, zulken onzin kan schrijven. Wat bij de „richting op den voet een nadeel wordt genoemd, is bij de richting „op het midden een voordeel." Ik zeide het reeds, de schrijver heett mij blijkbaar niet begrependit is ook duidelijk uit den zin „Het fraaiste is echter, dat Pandio evenmin in staat is om mik- en „trefpunt steeds te laten samenvallen neen, dat spreekt, want de kogelbaan heeft krommingantwoord nu ik op mijn beurt. Op blz. 107 had ik immers de schietoefeningen op het oog, op blz. 108 niet. En wat nu betreft de aangevallene alinea bovenaan blz. 108, het valt niet te loochenen, dat bij het hoogere richtpunt op het midden een even hoog gewild trefpunt te verkrijgen is als bij het lagere richtpunt in den voet; daartoe behoeven voor dezelfde afstanden de vizierstrepen bij eerstbedoeld richtpunt slechts een bepaalden afstand lager te zijn ingevijld dan bij laatstbedoeld richtpnnt, m. a. w. binnen zekere grenzen natuurlijk is de hoogte, waarop het schot afkomt, niet afhankelijk van de hoogte van het richtpunt; dit geldt, zooals van zelf spreekt, alleen als de afstand, waarop gevuurd wordt, ongeveer overeenkomt met den stand van het vizier, het geval, dat voor den Indischen oorlog het merkwaardigst is (zie op vele plaatsen hiervoren). Aangaande het verwijt nu verder, dat ik als een voordeel voor de richting op het midden zou hebben voorgesteld, wat ik een nadeel noem voor de richting op den voet, ik kan alweder slechts antwoorden, dat ik niet begrepen ben. Met, als werkelijk op den voet gericht wordt, acht ik het door den Heer Rink bedoelde nadeel te bestaan, maar ik geloof niet aan die richting. Naar ik vermeen, wordt het theoretische richtpunt in den voet een werkelijk gemiddeld richtpunt in het midden; het theoretische richtpunt in het midden daarentegen blijft een werkelijk gemiddeld richtpunt in het midden en wijl bij een theoretisch richtpunt in het midden een gewild trefpunt lager dan het richtpunt mogelijk is, bij een theoretisch richtpunt in den voet niet, zoo zal men dus bij het eerste in de practijk lagere banen, dus meer bestrijking en lagere trefpunten kunnen krijgen dan bij het laatste. Wat het naschrift van den Heer Rink betreft, wensch ik allereerst

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 559