550 daarheen ziet. Op gelijke wijze kan men voorwerpen, welke men op het terrein ziet, trachten te vinden op de kaart. De hiervoren beschreven oefening kan men spoedig afwisselen met eene andere, even noodzakelijke, nl. met het doorloopen de kaart in de hand van een gedeelte terrein, daarbij de wegen volgende (later ook daarbuiten gaande) en zich goed rekenschap gevende van de bijzonderheden, welke de weg zelf en het zijwaarts gelegen terrein in tactischen zin aanbieden. Is de plaats, waar men zich in het terrein bevindt, aan te wijzen, evenals een of meer voorwerpen of gedeelten (bijv. toppen die zich als van zelve aangeven), dan behoeft men de lijn, welke op de kaart een dezer voorwerpen met het standpunt verbindt, maar te richten op dat voorwerp in het terrein en het gebruik van een kompas voor het oriënteeren der kaart is overbodig. Wie zich op deze wijze oefent, ontwikkelt zijn voorstellingsvermogen, maakt minder grove fouten in het schatten van afstanden, leert vlug het terrein met de kaart vergelijken en krijgt een beter inzicht van de kaart; het lezen daarvan zal hem hoe langer hoe gemakkelijker vallen. Bovendien verkrijgt men hierdoor geheugen voor terreintoestand, waardoor men verstaat de gave, om vorm en toestand van het ter rein in dier voege te onthouden, dat men er later partij van kan trekken voor tactische doeleinden. Eindelijk moet men ook trachten met behulp van omringende voorwerpen de plaats te bepalen, waar men zich bevindt. Hoe dit geschiedt is moeilijk neer te schrijven, want daarbij zijn te veel omstandigheden in het spel, welke alleen in het terrein dui delijk worden, maar het is zeker dat zoo gemakkelijk eene dusdanige bepaling kan zijn, wanneer men in de nabijheid van bekende of sterk uitkomende voorwerpen of gedeelten is, zooveel te moeilijker zij wordt naarmate men deze hulpmiddelen mist. Deze vage verklaring behoeft echter niemand af te schrikken, want wanneer men geleerd heeft terrein en kaart te vergelijken, en zich in het terrein eene verklaring kan geven van den vorm hiervan, dan zal men ook gaandeweg bedreven worden in het ten naastenbij bepalen van de plaats, waar men zich bevindt, m. a. w. men zal zich in het terrein leeren oriënteeren.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 571