551 Ten slotte kan ik er niet genoeg op wijzen, dat het goed kunnen lezen van de kaart en het vlug kunnen vergelijken van deze met het terrein, er toe leidt om den officier in terrein, waarvan men geen of eene gebrekkige kaart heeft en slechts enkele gegevens bezit, een soort van flair te geven in het zich ori├źnteeren en in het vinden van den weg, welke hem in onze toestanden zeer te pas kan komen en welks gemis hem, zoodra hij geen kaart heeft, weifelend en onhandig kan maken. De tactische oefeningen op de haart. Het zijn deze oefeningen, waarop ik de aandacht vestig, omdat zij behalve het groote nut, dat zij in tactischen zin hebben, zoo zeer medewerken, om een begrip te krijgen van het verticaal verband van de kaart. Terwijl de officier bij deze oefeningen als het ware repetitie houdt van alle verrichtingen, welke hem te velde kunnen worden opge dragen, moet hij steeds rekening houden met het terrein, dat op de kaart is voorgesteld, en kan hij zich op deze niet behoorlijk bewegen, alvorens hij zich rekenschap heeft gegeven van den terreinvorm. En al zal de kaart als beeld van het terrein in dit opzicht steeds gebrekkig zijn, zoodat men op deze wijze geen volkomen voorstelling krijgt van alle moeilijkheden, welke het terrein kan veroorzaken, men krijgt toch bij deze oefeningen een denkbeeld van hellingen en van den vorm van het terrein. Yerkeert men bijv. in twijfel, of men van een punt een ander punt kan zien, dan is de eenigste oplossing, het maken van een verticale projectie volgens de lijn, welke de beide punten verbindt, maar daarmede leert men dan ook begrijpen hoe de vorm van het tusschen die twee punten gelegen terrein is. Ten slotte geloof ik dat het noodzakelijk is ook de onderofficieren eeuigszins te oefenen in het lezen van de kaart, in dien zin, dat zij eenvoudige aanwijzingen op de kaart kunnen begrijpen en weten waar zij zich bevinden, wanneer hun dit gevraagd wordt, waartoe hun de gelegenheid moet worden gegeven, met de kaart in de hand langs den weg te gaan. Yooral bij de cavalerie kan men daar de vruchten van plukken. De weinige geschiktheid, welke deze beschouwingen hebben voor

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 572