MILITAIRE ZIGZAG FANTASSIN. FloresWat heeft dat woord, herinnerend aan de kinderen van de bloemgodin, zoo zacht, zoo zoetvloeiend van toon, wat heeft het in de afgeloopen maand ons niettemin schril in de ooren geklonken. Schril, door zijne verbinding aan den naam van den wapenbroe der, die daar viel als een offer van plicht. Schril, door hetgeen dat woord te spreken heeft gegeven in 's lands vergaderzaal en schril ook omdat het ons spreekt van vergeefsche inspanning, vergeefs gedragen ontberingen en opofferingen, vergeefs gevallen offers. Yergeefs! maar daarom toch nog niet nutteloos, Het was in den laten namiddag van Zaterdag den 19en April dat ik Yan Baarda het laatst zag en sprak om hem de hand ten afscheid te drukken. Hij zou den volgenden morgen vertrekken om te Willem I het commando op zich te nemen van de aldaar samengestelde expe- ditionnaire colonne van 150 bajonetten, bestemd tot dekking van het op Zuid-Flores te hervatten tinonderzoek. Reeds eenigen tijd te voren was hem de gelegenheid geopend ge worden om zich zoo veel en zoo goed mogelijk op de hoogte te stellen varx de taak, die hij ging aanvaarden en zij, die Yan Baar da van nabij hebben gekend, die weten hoe het hem tot een tweede natuur was geworden om niets ten halve te verrichtenzij zullen de overtuiging bij zich omdragen dat hij ook geen middel onbe proefd heeft gelaten om diep door te dringen in deze aangelegen heid, die voor hem geheel nieuw was, om het onderwerp van meer dan eene zijde te bezien, alles ter dege te wikken en te wegen. Tot welke conclusiën hij daarbij is gekomen, wat hij wilde, wat DOOR

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 574