555 Maar al mag Van Baar da het fundament, waarop het hem gegeven was voort te bouwen, in sommige opzichten anders hebben gewenscht dan zooals het daar was, toen hij eenmaal voor de uitvoering van het werk stond, aanvaardde hij con amore de daarmtde op zijne schou ders gelegde verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid, waarop ik reeds meermalen de aandacht vestigde, die geen verhaal op anderen toelaat maar met hare volle zwaarte en in haren geheelen omvang op den drager rust; een last daarstellende, helaas nog door te weinigen getorscht en dientengevolge ook nog zoo onvolledig beseft en begrepen. Aanvaardde hij alzoo met lust en opwektheid de hem toevertrouwde taak, op dien namiddag van den 19en April bracht hij in woorden wat mij reeds meermalen uit zijne gesprekken was gebleken: in het ge bouw dat hij gereed stond op te trekken en dat zijn naam zou dra gen, zou stijl zitten en in dien stijl geen fouten, althans geen grove. Oorlogvoeren het zij mij vergund weder eens op deze waarheid te wijzen oorlogvoeren is een quaestie van karakter. Meer dan één weg kan gewoonlijk voeren tot het doel en als later de geschiedenis der expeditionnaire colonne op Zuid-Flores publiek domein zal zijn geworden, dan zal het ook blijken, of de door Van Baarda ingeslagen weg de beste is geweest, maar wat reeds tot heden van die ge schiedenis ter algemeene kennis is gekomen, rechtvaardigt de meening dat hij, door tot het laatste toe getrouw te blijven aan de beginselen waarmede hij naar Mores toog, de aan hem toevertrouwde belangen ook in geen enkel opzicht heeft geschaad. De oorlogvoering op Indischen bodem en tegen den inheemschen vijand stelt aan onze troepenaanvoerders geen buitengewoon hooge strategische en tactische eischen, maar die oorlogvoering wordt be- heerscht door een zeer machtigen factor, de verpleging nl. van den troep, welke factor op de oorlogvoering in het beschaafde Westen bij lange na niet van dien overwegenden invloed is als hier. En die verpleging van den troep is daarom zoo bezwarend omdat zij de zorg voor het eten (niet zelden ook die voor het drinken) bewerkstelligen moet op den voet van het thans veranderde stelsel der magazijns- verpleging, met alle daaraan verbonden nadeelen, waarvan het grootste voorzeker is de uiterst belemmerende werking op de beweegbaarheid

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 576