- 47 behoorende bij de Opzeth., die op de gewone wijze uit de laatste 4 schoten is afgeleid. Contrólesclioten met G. K. T. Met de opzethoogte van het laatste schot en eene Temp., die, om lage springpunfen te verkrijgen, voor eene hoogte van HS50 is vermeerderd, worden 2 schoten ge daan, waarvan het of (-j-) is waargenomen. [Gedurende het contröleschieten met G, K. T. rekent een aanslag vóór, al of niet gesprongen, als springpunt een aanslag achter, al of niet ge sprongen, als springpunt (-(-)]. Vallen deze schoten en (+)i dan wordt het vuur voortgezet met de gegevens van genoemd laatste schot, na de tempeering voor HS50 te hebben verminderd. Vallen zij beide of beide dan wordt zoo dikwijls 50 M. parallel vooruit- of teruggegaan en weder 2 schoten gedaan tot 1 en 1 (-(-) of 2 (-)-) dan wel 2 schoten zijn verkregen. In het eerste geval wordt doorgevuurd met de gegevens van de laatste 2 schoten, na de Temp. voor i HSJ0 te hebben verminderd. In het tweede geval wordt gehalveerd tusschen de gegevens van de laatste 2 schoten en de laatste 2 (-)-) schoten en daarmede doorgevuurd na de Temp. voor eene hoogte van HS50 te hebben verminderd. 7°. De correctiën voor breedteafwijkingen geschieden volgens de regels in den Leidraad bij het schieten met G. K. T daarvoor aangegeven. Deze schietregels waren onder onderlinge overleggingen van de schietschool en de Commissie van Proefneming te 's ïïage, tusschen welke beide echter op verschillende punten niet immer eenstemmig heid had bestaan, tot stand gekomen. Gedurende mijn verblijf in de Legerplaats kwam juist van hoogerhand het besluit af, waarbij zij werden goedgekeurd, maar tevens bepaald werd dat met de definitieve vaststelling en algemeene bekendmaking zoude gewacht worden tot na afloop van de dit jaar aan de schietschool te houden oefeningen, ten einde c. q. alsnog van de daarbij op te doene ondervindingen part ij te kunnen trekken. Wij mogen dus de gegronde hoop koesteren, ze in de eerstvolgende uitgave van den „Leidraad" te zullen aantreffen, J. L. Swaet. (Slot volgt.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 58