Geneeskundige Dienst. TOEGEVOEGD. Infanterie. TOEGELATEN. Militaire Administratie. GESTELD. Infanterie. Artillerie. OPGEDRAGEN. Infanterie. INGETROKKEN. Infanterie. VERLEEND. Infanterie. bij die in de 2o mil. afd. op Java te Semarang, de le It.-kwm. I. S. C. F. Blankenstein bij die in de 3e mil. afd. op Java te Soerabaja, de le lt.-kwm. R. F. Biermann bij die in Atjeh en O. te Kota Radja, de le It.-kwm. A. E. G. C. G. van Eelders; bij die van Celebes, Menado en Timor, de le It.-kwm. N. A. de Yoogt bij het hosp. te Magelang, de kap.-kwm. J. E. van Schaik; bij het garn. te Bandjermasin, de 2e It.-kwm. M. C. Boon; bij het garn. te Malang, de le It.-kwm. A. Abels. Bij het hosp. te Batavia, de dir. off. v. gez. 2e kl. M. L. Cannegieter; bij het hosp. te Semarang, de dir. off. v. gez. 2e kl. C. IJ. Yechtmann; bij het garn. te Batavia, de off. v. gez. le kl. F. J. M. Fiebi°-- bij het garn. te Salatiga, de off. v. gez. le kl. C. C. H. Munting. Aan den civ. en mil. gouv. van Atjeh en O., tevens comdt. der inf. in dat gewest, de lt.-kol. H. J. L. de Bank Langenhorst. Tot de lessen van den int.-cursus, de 2e lts.-kwm. J. J. Hupseher en J. C. Palm. Op non-act., wegens ziekte, de 2e It. A. L. C. Grosse. Ter beschikking van den chef van het wapen der art,, de lt.-kol. B. Lamberts. Aan den len It. van het Ned. leger H. G. C. Munnich, om naar Ne derland terug te keeren. De overplaatsing bij het 8e bat., van den 2en It. A. L. C. Grosse. Zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan de le lts. J. H. Hartman en A. A. van Yloten; twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den kap. H. Kuijk; _twee_ jaren verlof naar Europa, wegens vijftien jaren onafgebroken dienst in Ned.-Indië, aan den kap. H. P. J, Bode.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 604