r>o Op zulke voorvallen moet gelet worden, anders breekt onverwachts een opstand uit, die inet de vermoording van alle Europeanen en ons genegen Inlandsche ambtenaren begint en waarbij de grootste gruwelen bedreven worden. Iedereen is daarbij eene bepaalde taak aangewezen, zoodat zelden eeu der slachtoffers ontkomen kan en ook niets gered of geborgen kan worden, daar het geheel in een zeer korten tijd geschied is Yan onzen kant wordt nu groote krachtsinspanning gevorderd, om zulk een opstand te dempen. In 1824 wierpen de Boniërs, wien het te doen was om de Ne derlanders van Celebes te verdrijven, het masker af en trokken zonder voorafgaande oorlogsverklaring' de grenzen van het Nedeilandsch ge bied, aan de zijde van Maros, over. Met eene groote overmacht rukten zij onverwachts op Pankadjene aan, alwaar zich de luitenant Grinwold aan het hoofd van 60 man heldhaftig verdedigde. Door een ongelukkig toeval vatte het kleine buskruitmagazijn vuur, waardoor de post geheel verwoest werd. De resident Baron had het geluk nog bijtijds aan de woede der Boniërs te ontsnappende geheele bezetting werd vermoord. De bezetting van onzen post te Labakkang onder bevel van den luitenant Gilliam werd eveneens overrompeld en moest voor de overmacht des vijands en voor het verraad der bevolking zwichten. Tanette werd door de Boniërs bezet en de gevluchte en door ons onttroonde koning door hen in het gezag hersteld. Meer dan 25.000 Boniërs overstroomden nu de vruchtbare streken tusschen Tanette en Maros en verwoestten het geheele land. In 1838 brak een opstand te Bondjol uit, waarvan tevoren niet het minste of geringste bekend was en onmiddellijk eene groote uit breiding verkreeg. Uit al hetgeen door de opstandelingen verricht werd, bleek, dat de opstand reeds lang tevoren beraamd was en naar een vast plan gehandeld werd. Het begin ervan was het vermoorden van twee Europeesche jagers op hunnen marsch van Bondjol naar Bjerro, die, nadat zij te bi- Pisang overnacht hadden, den volgenden ochtend op weg waren aan gevallen, uitgeplunderd en vermoord. De hoofden, die opgeroepen werden, ten einde inlichtingen te ver-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 61