bereik koint, richt een vreeselijk bloedbad aan en maakt zich meester van bagage, wapens en munitie. Is de colonne er eindelijk in geslaagd de plotseling ontstane wan orde te herstellen en in staat den vijand het hoofd te bieden, zoo verdwijnt hij eensklaps in de rimboe en is hij voor alle vervolging gevrijwaard. Door schrik en verwarring te verspreiden, kan het een handvol vijanden gelukken, om ons de grootste verliezen toe te brengen, terwijl, bij de noodige kalmte en orde, enkele onzer manschappen, honder den hunner in bedwang houden. Borneo vooral was bij uitnemendheid geschikt voor het doen van overvallingen door de tailooze soengei's, waarop de vijand zich in zijne kleine prauwen onhoorbaar kon bewegen. De Indische krijgsgeschiedenis levert talrijke voorbeelden op van overvallingen, waarbij aan onzen kant grootere of kleinere verliezen geleden werden, Zulk eeue overvalling, waarbij vele offers vielen, had o. a. geduren de den Java-oorlog plaats. De kapitein Kamsius rukte in den mor gen van den 23en Juli 1825 met eene troepenmacht uit, bestaande uit 200 Europeanen, terwijl vier stukken geschut bij het detachement waren ingedeeld. Zij diende tot begeleiding van een geldtransport van Semarang naar Magelang. Te Tempel gekomen, ongeveer acht paal van Djokjokarta verwij derd, raakte Kamsius afgescheiden van zijne achterhoede, tengevolge van het dicht begroeide terrein. Aan weerszijden van den weg aldaar hadden zich de toemongongs Kartonegoro en Setjonegoro in hinderlaag gelegd. Zij hadden slechts zestig man ouder hunne bevelen. Het detachement bleef rustig doormarcheeren, volstrekt niet ver moedende dat het den vijand in zijne nabijheid had. Nauwelijks was het op genoemde plaats gekomen, of de overval had plaats. Er ontstond dadelijk groote verwarring met het gevolg dat Kamsius eene volkomen nederlaag leed. Een luitenant en 47 man sneuvelden, terwijl de overigen hun heil in eene wilde vlucht zochten. Al het geld, namelijk eene som van ongeveer 30.000, viel in handen van den vijand. Den 30en Juli 1825" moesten tien pangerangs, waaronder twee

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 74