Hij doet vervolgens opnieuw van richting veranderen en moet vooral zorgen op het juiste moment, in verband met de ruimte voor de wending benoodigd, halt te houden. Ten slotte gaat hij van die plaats weder in galop vooruit, beslist gedurende dien galop op welke hoogte de hoofden der voorpaarden moeten komen en houdt daar halt tot het richten van zijn sectie. Gemaakte fouten openbaren zich op niet twijfelachtige wijze. Laat men zoo zijn gedachten gaan over nog andere veroordeelde bewe gingen, met name die in gesloten colonne en de afmarschen met sectiën, dan zal men moeten toegeven, dat juist bij die bewegingen de sectiecommandant in den eigenlijken zin van het woord de leider moet wezen van zijn sectie. Dit vereischt een vlug oog, nauw keurige bekendheid met den weg, dien het wendende stuk doorloopt, volkomen beheersching van het paard, routine bij den zoo samenge- stelden troep, gevoegd, door de verscheidenheid der bewegingen, aan de noodzakelijkheid om steeds oog en oor voor den batterijcom mandant te hebben; eigenschappen, die ook gevorderd worden voor de goede leiding op moeielijk terrein, zij moge reglementair of niet reglementair zijn. Dit alles wordt niet van zelf verkregen. Kein Meister fallt vom Himmel, citeert Prinz zu Hohenlohe en, blijkens de ervaring, heeft ook het personeel eener batterij ondermaansche oefening noodig, om de noodige bekwaamheid in het manoeuvreereu te verkrijgen. Men denke, om het meest sprekende geval te nemen, aan den officier, die, pas uit Nederland aangekomen, bij een veldbatterij wordt geplaatst. Tengevolge van het, wat de opleiding der Indische artilleristen betreft, zoo fraaie systeem der Koninklijke Militaire Aca demie heeft hij (bijzonderen aanleg daargelaten) een minimum be drevenheid in de rijkunst, geen flauwe notie van stukrijdeu en eenige zwakke, abstracte begrippen omtrent veldartillerie, die hij soms zelfs nog nooit heeft zien exerceeren, op het oogenblik, dat hij te paard voor den troep komt. Van zijn geleidelijke .ontwikkeling, gepaard gaande met grondige bestudeering der détails, is geen sprakeeen tweetal jaren blijf hij in den regel bij de batterij, en over weinige maanden moet hij in de hoedanigheid van geoefend sectiecommandant kunnen optreden. Waar zal hij in dien tijd oog en routine vandaan 6S

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 79