INHOUD- J,. Geschiedenis van hot 4e veldbataljon van het Nederlandseh- Indisch leger van af 1835, het jaar der oprichting, tot 1890. biz. 1, Do transporttrein bij het Engelsoh-Indisch en het Neder- landsch-Indisoh leger21j I38. 219> 297> 387, 479. Ecno maand in de legerplaats nabij Oldenbroek38, 156. nzo Inlandsehe vijandi8i 315- De geloofsbelijdenis der veldartillerie65. Eeno colonne in Fransch-Soudan (188G 1887)76, 169, 277. Bene proefneming met de verstrekking van schoeisel aan Inlandscho militairen161. Het legioen van den pangeran Adipati Pakoo Alam to Djokdjokartal®2- Gesehut. 180. Het richten bij de bereden artillerie203, 401. Het Chineesclio leger2<18. Do tactiek der kustverdediging256, 360. Verpleging te velden 2®3- Militaire Zigzag2®8> 3®8> Nog eens het toelatingsexamen voor do IIo afd. krijgsschool. 332. Eenige mededeelingen omtrent do proeven mot een ballon captif, genomen te Batavia en in Groot-Atjeh in Juli en Augustus 18903'11- Nachttactiek^20. - Het reglement op den inwendigen dienst der infanterie... 441. Het militair schoeiselIn liet verleenen van korting voor aangegane schulden op de traktementen van officieren en mindere militairen460. Verslag eener proefneming met Atjehsch buskruit496. Nog eenige opmerkingen over enkele bepalingen in de bat- tcrijschool le gedeelteblz. 503. Nog eenige beschouwingen over de riohting op den voet en op het midden van het doel516. Het lezen van topographische kaarten en de vergelijking daarvan met het terrein545.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 8