82 De 8e compagnie tirailleurs marcheert met eene sectie achter de artil lerie, eene sectie achter den regimentstrein en eene sectie als flankdekking op de linkerflank op 100 M. zijwaarts van de artillerie. De achter den trein geplaatste sectie detacheert op 10 M. achterwaarts eene halve escouade met een gegradueerde. 2. Bivouak-orders. De voorzijde van het bivouak zal gevormd worden door de le sectie van de 3C compagnie tirailleurs (sectie van de voorhoede) met de 2e sectie (sectie aan het hoofd van het gros) aan hare rechterzijde. De 2e zijde (rechterzijde) wordt gevormd door de 3e sectie van de 3e compagnie, met hare linkerzijde ter hoogte van de rechterzijde der 2e sectie en van deze gescheiden door eene tusschenruimte van 10 M. en door het peloton marine-infanterie. De 4e sectie van de 3e compagnie wordt als reserve geplaatst achter en zoo dicht mogelijk bij de 3e sectie. De 3e zijde (linkerzijde) wordt gevormd door de 2e sectie (sectie ach ter de artillerie) en door de 3C sectie (sectie achter den regimentstrein) van de 8e compagnie. De 4e zijde wordt gevormd door de spahis, met hunne linkerflank ter hoogte van de rechter- der marine-infanterie en van deze gescheiden door eene tusschenruimte van 10 M. en door de le sectie van de 8e compagnie. In beginsel is iedere zijde belast met den veiligheidsdienst in het terrein voor zich. Zooals reeds werd voorgeschreven, zal echter de ma rine-infanterie niet mede rouleeren voor den veiligheidsdienst overdag. 3. Gevechtsvormen. In beginsel is de gevochtsformatie gelijk aan die van het bivouak. Als er een aanval plaats heeft in front of op de flanken, houdt de sectiè van de voorhoede onmiddellijk halt en stelt zich op links van den weg, zooals is aangegeven in de order N°. 17. De 2e sectie stelt zich rechts van haar, op 10 M. afstand. De 3e sectie maakt front naar rechts, ten einde den rechtervleugel van de 2C zijde te vormen, met eene tusschen ruimte van 10 M. van de le zijde. Evenals in de bivouakformatie, ver lengt de marine-infanterie deze sectie op een afstand van 10 M. De 4e sectie tirailleurs plaatst zich, indien zij genoodzaakt wordt binnen het carré te komen, als reserve achter de 3e sectie. De 2e en 3e sectie van de 8e compagnie vormen vlug de 3e zijde yan hot carré met dezelfde aispositiën, als voor de 2e zijde,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 93