85 Muildieren en In- j 2 dagen gerst a 3 KG. landsche paarden - Arabische paarden 4 dagen gerst a 5 KG. Bovendien werden twee muildieren bestemd, de eerste voor ecne lading Inlandsche guinjes, de tweede voor eene vracht zilvergeld, dekens en ruilgoederen. De administratie zal bovendien eene kudde runderen medevoeren, vol doende voor acht dagen ten behoeve van de Europeanen der colonne. "VII. De 2e luitenant der marine-infanterie Maubert neemt het com mando over den post Sénoudébou op zich en bewaakt met de 4e sectie van de 8e compagnie en de handlangers uit het dorp zijn post en het de pot van levensmiddelen en munitie, te Sénoudébou achtergelaten. Hij neemt alle noodige voorzorgsmaatregelen, om een aanval van den vijand, zoo deze mocht opdagen, af te weren en om zijn post en hot depot van levensmiddelen tegen brandgevaar te beveiligen. VIII. De administrateur van de colonne en de chefs van wapens en diensten overhandigen aan den luitenant Maubert eene lijst van de colli's en andere voorwerpen, die te Sénoudébou achterblijven. Zij verschaffen hem alle noodige gegevens, om deze goederen op het eerste bevel naar de tusschendepots te kunnen opzenden, die, naarmate de colonne meer en meer Dianna nadert, tusschen deze plaats en Sénoudébou opgericht zullen worden. IX. Door de zorgen van den luitenant Maubert en met de hulp dei- dragers, door het hoofd van Bontou te verschaffen, zal er een eerste vivres- depot opgericht worden te Pounégui. Door de zorgen van den administrateur der colonne zal deze post dienon, om het tweede voor Dianna op te richten depot te approviandeeren. X. De post Pounégui wordt bij het doortrekken der colonne op militaire wijze ingericht en ontvangt, naarmate er beschikbare transportmiddelen zijn, een voorraad van 10 dagen levensmiddelen. XI. De chefs van korpsen en diensten zijn persoonlijk tegenover den opperbevelhebber verantwoordelijk voor de goede uitvoering van deze order. Te gelijker tijd nam ik doortastende maatregelen om te voorkomen, dat de hulptroepen van Bontou wanorde in de colonne zouden stichten. Deze Inlanders zijn onderhevig aan paniek en niets is zoo gevaarlijk als dit, vooral in eene zoo boschrijke streek, als waarin wij zouden optreden. De hulptroepen werden geplaatst onder de directe bevelen van den 2on luitenant der spahis Guérin, aan wien als hulp toegevoegd werden de tolk Mandas

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 96