108 Palembang, van der Hart en Kroesen op Celebes enz., doorliepen dien cursus niet als aspirant-controleur en controleurhun bestuur was dus een ramp voor den staat? Ik kan thans overgaan tot: Punt 4. „Het pacificeeren van Groot-At.jeh met of zonder sultan, naar „mate de omstandigheden dat voor ons het verkieslijkst maken." Mijne denkbeelden omtrent herstel van het sultanaat heb ik mede gedeeld. Ook, dat het stelsel van sluiting vau den Generaal van Teijn, die vóór herstel van het sultanaat was, hiermede verband hield en hij het tijdstip voor de invoering van de scheepvaartrege ling eerst gekomen achtte, nadat Toeankoe Mohamad Daoed met de hoofden van verzet te Kemala, zich zouden onderworpen hebben. Zijne meening was, dat, als de sluiting, die onder zijn bestuur zulke goede resultaten had opgeleverd, vóór dat tijdstip vervangen werd door eene scheepvaartregeling, men bij de Atjehers daarin weer een daad zou zien van besluiteloosheid en zwakheid, weer een niet weten wat wij willen, een springen van den hak op den tak, een missen van de energie om in een eens aangenomen stelsel te volhar den- de Atjehers zouden het toeschrijven, zeide de Generaal, aan onmacht, evenals in 1885, om nog langer een zoo talrijke marine voor Atjeh alleen beschikbaar te stellen en de hoop zou weer op nieuw verlevendigd worden, dat, bij volharding in het verzet, ons gehate juk nog zou worden afgeschud. En deze volharding, meende de Generaal, zouden wij dan zelf weer mogelijk maken, omdat dan weer schatten geld en daarmede de noodige middelen tot het voortzetten van den strijd aan den vijand zouden toevloeien. Dwang op den sultan en verdere hoofden van het verzet konden wij dientengevolge niet meer uitoefenen, om dit te doen zouden wij weer telkens in het eigenlijke stelsel, dat bevor dering van bloei en welvaart in zijn schild voert, wijzigingen moeten brengen, door nu hier dan daar, onthouding van de voordeelen sluiting toe te passen als straf voor steun aan de hoofden van verzet verleend en het feitelijke doel dat beoogd werd, onderwer ping van Atjeh door herstel van het sultanaatzou niet bereikt worden. En al onderwierp zich de sultan, dan zou bet vrijwillig wezen en

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 111