109 wij zouden lang niet de voorwaarden kunnen stellen, waartoe wij in staat waren bij gedwongen onderwerping. Met dit oordeel van een man van groote ervaring en zeer helder verstand mag de Regeering wel rekening houden en nu dus de scheep vaartregeling zal worden ingevoerd, zonder dat de Kemala partij zich onderwierp, is dit een reden te meer om terugtekeeren tot het aanvan kelijke regime, uitgedrukt in de proclamatie van Generaal van Swieien van 12 Februari 1874: „dat het Nederlandsche Gouvernement Souverein is, in plaats van den sultan". en er thans rondweg bij te verklaren, dat het Nederlandsche Gou vernement ook Souverein blijven zal zonder den sultan. Zoo moet dan, niet „met of zonder sultan" maar „zouder sultan" Groot-Atjeh gepacificeerd worden, en rijst de gewichtige vraag: Hoe? Hierop echter geeft Scherer geen antwoord meer, hij is hier au bout de son latin, zelfs bij zijne meening, dat hij Groot-Afjeh door bond- genooten kan afsluiten van de Onderhoorigheden en alleen te doen heeft met zijn verwoes'e en ontvolkte streek met ternauwernood 40000 inwoners. Hij zegt feitelijk alleen, dat men het in drie jaren zoover gebracht moet hebben, dat men in gezelschap der hoofden overal op geheel Atjeh zonder gevaar komen kan en dat de aanvallen op onze verster kingen of onze militairen tot het verledene behooren. In het plan der scheepvaartregeling, zoowel vau Generaal van Teijn als van Scherer, is Oleh-leh opgenomen als plaats van openstelling voor in- en uitvoer. De vraag rijst nu: Moeten ook te Oleh-leh dezelfde invoerrechten geheven worden als in de Onderhoorigheden? Hadden wij te Groot-Atjeh, evenals in de Onderhoorigheden, maar een enkel punt aan de kust bezet, dan zou het antwoord natuurlijk volmondig bevestigend moeten luiden. Zooals de stand van zaken nu is, achtte de Generaal van Teijn het noodig dat Oleh-leh, behalve voor den invoer van opium, eene vrijhaven wordt, omdat daardoor de vallei van Groot-Atjeh, waar de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 112