112 Onderhoorigheden waard, op de verafgelegen kuststaten heeft dat geen invloed. Oleh-leh wordt voorts de uitvoerhaven van de peper, die Groot-Atjeh oplevert, ook van die van Loöng en een deel der Zuidelijke nederzet tingen, zoomede van die, welke de XXII Moekims, vóór de sluiting, langs Kroeng Kaja uitvoerden. Ook van de andere artikelen van uitvoer, die allengs aan de markt zullen komen, zooals b. v.inzoo'n klappertand copra, verder gom en harssoorten, die thans alle via Tamsih, Gempang en Senagan of Kroeng Sabil de Westkust uitgaan en van meer andere artikelen. Deze uitvoer laugs Oleh-leh en verder de uitvoer van peper van Poeloe Waij, welke van nog betere qualiteit is dan de peper van de Westkust, geeft ons een groote macht op de hoofden en grooten, en door hen op de bevolking in handen. Verder geeft ons macht op de hoofden, de handel, dieu zij in invoer artikelen zullen gaan drijven, zoomede de reeds sedert jaren bestaande traktementstookeuning, die herzien, echter niet afgeschaft moet worden. Het bij die traktementsbepaling voorgeschreven beginsel, dat het traktement zou bestaan uit twee gedeelten 11. 1. een betrekkelijk klein vast traktement en de rest eene premie, die al naar gelang van bewezen diensten, geheel, gedeeltelijk of zelfs in 't geheel niet zou uitbetaald worden, was zeer goed. Jammer, dat de toepassing anders was en de hoofden van den aanvang af, zonder eeuigen dienst bewezen te hebben, steeds het geheele bedrag kregen. Het zorg moet nagegaan worden, welke hoofden traktement waard zijn, d. w. z. zij, die in hun gebied macht en invloed genoeg hebben om ons van dieust te zijn en naar gelang van de bewezen diensten geschiedt de uitbetaling. In den laatsteu tijd hoort men weer hier en daar stemmen opgaan om te Groot-Atjeh op nieuw op groote schaal met de wapens op te treden en den gunstigen toestand te herscheppen, die onder Generaal van der Heijden bestond, om daarnazooals de Heer Laging Tobias zeide op nieuw verstandig pacificeerend te werk te gaan. Zou het nu geen zaak zijn om dezen weg in te slaan en eerst daarna door toepassing

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 115