127 toonen, dat de Nederlandsche troepen nog altijd zeer geduchte troepen zijn. Snel en krachtig trede men in beide gevallen met het leger op en toone aan vriend en vijand, dat het den Atjeher voordeeliger is, ons niet met de wapens in de hand tegenover zich te hebben. Snelle en krachrig toegebrachte slagen moeten het zijn, die aan worden uitgedeeld en zwaar de schatting, die, vooral in het eerste geval, daarop volgt. Vermeerdering van veldtroepen is hiervoor niet noodig, de beschik bare troepenmacht is zeer voldoende. Na de toegebrachte slagen wordt binnen de linie teruggekeerd. Maar laten wij oppassen, dat in zulke omstandigheden geene ver deeldheid van gezag of inzichten in onzen boezem heerscht, ook geen optimisme of weifelmoedigheid onze daden bestuurt; wij moeten voortdurend gereed staan en goed voorbereid, met beleid en voortva rendheid raak slaan; halverwegen keeren, of wat nog erger is, zonder succes naar huis gaan, zooals men helaas, tegenwoordig weer te zien krijgt, baart minachting voor onze kracht, geeft overmoed aan den Atjeher en veroorzaakt geringschatting in stede van eerbied en ontzag. En men onthoude goed Alleen hijdie toont de macht te bezitten om zijn wil te doen eer biedigen.overal en onder alle omstandighedenook, waar noodigdoor doeltreffende gebruikmaking van den sterken armzal de man zijn die A/jeh tot volkomen onderwerping brengtdie het dappere en vrij heidlievende Atjehsclie volk den voet op den nek zet. Is eenmaal de rust verkregen en hebben de wettige hoofden door de omschreven maatregelen, ieder in het gebied dat hem toebehoort, de volkomen macht hersteld die aan het wettig gezag toekomt, dan moet met verstandig overleg, kalm en bezadigd maar toch met on ver biddelij ken dwang, vastberaden worden overgegaan tot eene al- gemeene ontwapening. Alle pwurwapenen (1) van de bevolking moeten dan worden ingeleverd en alleen aan de sagi en voorname moekim- hoofden kan, tot voortdurende handhaving van hun gezag, vergund worden voor een bepaald aantal volgelingen vuurwapens in bezit te houden, die, behoorlijk geregistreerd zooals door Generaal van Teijn (1) De blanke wapens (klewangs) behoeven niet ingeleverd te worden, die kaas messen hebben weinig te beteekenen. Openlijk dragen mag de bevolking ze echter niet.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 130